Petr Adámek (školitel Doc. Miroslav Petříček)

Ústav filosofie a religionistiky UK na ZS 2005

 

‘Filosofie jazyka od Locka po Wittgensteina’

 

 

       V kursu se hodlám zabývat vývojem problematiky jazyka v novověku, vývojem, který lze s trochou zjednodušení na jednom konci vymezit Johnem Lockem na druhém raným Wittgensteinem. Za jádro této jinak velmi pestré problematiky, sahající kupř. od úvah o původu jazyka (Locke, Leibniz) přes povyšování poetického jazyka nad filosofický (Herder) až k pojetí jazyka jako vězení (Nietzsche), považuji otázku po vztahu jazyka a poznání. V jejím rámci mi pak půjde především o stopování novověkých odpovědí na otázku, zda je jazyk pouze prostředkem sdělení poznání nebo podmínkou jeho možnosti. Právě z  tohoto problému čerpá své porozumění moderní analytická filosofie po tzv. obratu k jazyku (linguistic turn). V nabízeném kursu mám však v úmyslu prozkoumat zejména ty odpovědi na vztah jazyka a poznání,  které obratu k jazyku předcházely, ať už pro něj byly jakkoli „produktivní“. Z toho důvodu se budu primárně orientovat na texty filosofů ze 17. až 19. století (seznam textů viz následující strana). Kurs je určen pro studenty prvého i druhého cyklu studia filosofie.                

 

V kurzu budou probírány zejména tato témata:

-  jazyk jako závoj, metafora (Locke, Leibniz  a zvl. Nietzsche, Mauthner)

-  původ jazyka, onomatopoičnost versus konvence (Locke, Leibniz, Hamann,   Herder)

-  fylogeneze versus ontogeneze (Herder, Humboldt)

-  vztah mluvené a psané řeči (Hamann, Herder,  Humboldt)

-  vztah běžného a umělého jazyka (Leibniz, Humboldt a zvl. Frege)

-  rétorika versus vědecká řeč (Locke, Leibniz aj.)

-  rozdílnost jazyků, perspektivismus, problém relativity (Humboldt)

- sémantická problematika: vztah slova a věci, výrazu a významu apod. (Locke, Leibniz, Humboldt,  Nietzsche, Frege, Wittgenstein)

-  problematika  definic, druhů a rodů (Locke, Leibniz)