Posvátno a násilí

 

Seminář má studenty seznámit s nejdůležitějšími moderními teoriemi, které se snaží vysvětlit, proč je v náboženských jevech tak častý prvek násilí, ať už v podobě sebepoškozování (obřízka, extrémní formy askese apod.), zabíjení zvířat (krvavá oběť coby jedna z nejběžnějších náboženských forem) či agrese na okolních společenstvích (např. rituální války novoguinejských kmenů). V religionistice se podobné jevy ve druhé polovině 20. století těšily pozornosti některých významných teoretiků a jejich výkladům se náš kurz bude věnovat.

 

Kostru semináře budou tvořit zadané texty, které budou všichni účastníci povinni si na každou hodinu přečíst a o nichž poté budeme diskutovat. Podmínkou získání zápočtu bude vedle aktivní účasti na semináři především prezentace „referátu“ na některý z probíraných textů. Referent ovšem nebude mít za úkol shrnout obsah daného textu (ten již budou všichni znát z domácí přípravy), nýbrž mít text důkladně nastudovaný a promyšlený, aby pak mohl na hodině ve spolupráci s učitelem napomáhat kritickému rozboru: upozorňovat na jeho předpoklady, podtrhovat body, které mu v daném textu připadají zásadní a které naopak problematické, vztahovat argumentaci textu k přístupu jiných probíraných autorů apod.

 

Seminář bude náročný a je určen pro studenty s vážným zájmem o teoretickou reflexi náboženství a jevů s ním souvisejícím.

 

Předběžný sylabus

(Konkrétní program bude upřesňován za chodu v závislosti na vývoji diskuse při hodinách.)

 

The Nature of War“, in S. Hugh-Jones,– J. Laidlaw, The Essential Edmund Leach, vol. I, New Haven – London: Yale University Press, 2000, vol. I, s. 343–57

 

Georges Bataille, Prokletá část. Teorie náboženství, př. L. Šerý a A. Irmanová, Praha: Herrmann & synové, 1998 (fr. orig. 1948–9), s. 21–30 (Smysl obecné ekonomie), 51–70 (Oběti a války u Aztéků), 254–261 (Oběť, oslava a principy posvátného světa) + úvod in J. Carter (ed.), Understanding Religious Sacrifice: A Reader, London – New York: Continuum, 2003, s. 162–163

 

Durkheim, Émile, Elementární formy náboženského života, Praha: Oikúmené, 2002, s. 327–328, 338–346

 

Maurice Bloch, Prey into Hunter: The Politics of Religious Experience, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, výbor z kap. 1, 2 a 4 + úvod in J. Carter (ed.), Understanding Religious Sacrifice, s. 395–397

 

Walter Burkert, Homo Necans, Berkeley: University of California Press, 1983 (něm. orig. 1972) + úvod in J. Carter (ed.), Understanding Religious Sacrifice, s. 210–212

 

J.-P. Vernant, „A General Theory of Sacrifice and the Slaying of the Victim in the Greek Thysia“, in Mortals and Immortals: Collected Essays, ed. by F. I. Zeitlin, Princeton: Princeton University Press, 1991, s. 290–301

 

René Girard, Violence and the Sacred, Baltimore: The John Hopkins University Press, 1977 (fr. orig. 1972), výbor z kap. 1 a 2 + úvod in J. Carter (ed.), Understanding Religious Sacrifice, s. 239–241

 

Tom F. Driver, The Magic of Ritual, San Francisco: Harper, 1991, s. 99–106