Seminář k úvodu do religionistiky

 

Sylabus LS 2006

 

Základní kurs určený primárně pro studenty prvního ročníku religionistiky. Kurs se skládá ze dvou odlišně koncipovaných částí, které se budou průběžně střídat. První část tvoří seminář, v jehož rámci budou účastníci pravidelně odevzdávat resumé ze zadaných religionistických článků. Tyto články budeme poté na hodinách rozebírat a diskutovat o základních problémech religionistické metodologie v nich nadnesených (vymezení náboženství a magie, vztah vědeckého a náboženského myšlení, různé interpretační přístupy k rituálu apod.). Ve své druhé části bude mít kurs spíše přednáškový ráz a bude systematickým úvodem do základních technik religionistické práce: knihovny, religionistické příručky, bibliografie, vytváření rešerší, psaní odborných prací apod. Výstupem této části kursu bude na závěr vypracovaná rešerše k tématu dle vlastní volby.

            Podmínkou získání atestu je 80% účast (povoleny jsou tři absence, pozdní příchod o více než deset minut bude počítán jako absence) a odevzdání všech písemných úkolů. Úkoly je třeba odevzdávat ve stanovených termínech, tj. každé resumé v pondělí týden před rozborem daného článku do 17:30, rešerši pak do pátku 9. června, 16:00. Tolerováno bude pozdní odevzdání jednoho resumé (nikoli však rešerše). V případě vícenásobného opoždění ztrácí student na atest nárok a musí kurs v následujícím roce opakovat.

 

20. 2.  Cíl a náplň semináře. Požadavky na zápočet. Technika zpracování dat – práce s prameny.

 

27. 2.            Pražské knihovny. Vyhledávání v knihovních katalozích. Meziknihovní výpůjční služba. Internetová knihkupectví a antikvariáty.

 

6. 3.            William E. Arnal, „Definition“, in W. Braun and R. T. McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, London and New York: Cassell, 2000, s. 21–34

 

Úkoly pro resumé: Charakterizujte rozdíl mezi „substantivistickými“ a „funkcionalistickými“ definicemi náboženství a ukažte, v čem jsou oba typy problematické. Charakterizujte definici náboženství Clifforda Geertze a vysvětlete, co má společného a čím se liší od „substantivistických“ a „funkcionalistických“ definic. Na základě poslední části článku vysvětlete, jaké řešení navrhuje sám autor článku. Pokuste se zaujmout vlastní stanovisko k celému problému.

 

Rozsah: 300 slov.

 

13. 3.            Přehled základních postupů při vytváření rešerše. Všeobecné a oborové encyklopedie a příručky. Bibliografické příručky. Internetové katalogy světových knihoven.

 

20. 3.            Časopisy a jejich on-line databáze I. Citační index. ATLA Religious Database. Abstrakta a indexy disertací.

 

27. 3.  Peter Winch, „Understanding a Primitive Society“, in B. R. Wilson (ed.), Rationality, Oxford: Blackwell, 1970, s. 78–94, 101–106

 

Úkoly pro resumé: Čím se podle Evans-Pritcharda liší naše myšlení od myšlení primitivů? V čem Winch s Evans-Pritchardem souhlasí a v čem ne? V čem spočívá nelegitimní metafyzický nárok, který podle Winche Evans-Pritchard vznáší? Proč věda neodkrývá nezávislou skutečnost? Čím se Winchova pozice liší od prótagorovského relativismu? Jaká jsou Winchova kritéria skutečnosti? Existují čarodějnice? Lze náboženské představy kritizovat? Lze racionalitu měřit bezrozporností? Jak se má Evans-Pritchardova pozice ke stanoviskům raného a pozdního Wittgensteina? Jak kritizuje zandskou magii Alasdair MacIntyre a jak se Winch jeho kritiku snaží vyvrátit? V čem podle Winche spočívá pravý smysl magie? Jak je třeba rozumět jiným kulturám? Připadá vám Winchova argumentace přijatelná a pro religionistiku přínosná? [K Wittgensteinovi viz J. Peregrin, „Obrat k jazyku a analytická filosofie“, in Obrat k jazyku: Druhé kolo, Praha: Filosofia, 1998, s. 15–17]

 

            Rozsah: 500 slov.

 

3. 4.            Způsob psaní různých typů školních prací. Volba tématu. Tvorba osnovy. Vedení osobní bibliografie. Způsoby četby a poznámky z četby. Zpracování pramenů.

 

10. 4.  Dikce. Žánr vědecké práce. Odkazování. Kdy citovat. Poznámkový aparát.

 

17. 4.            Velikonoce

 

24. 4.            Formální náležitosti prací. Základní typografická pravidla. Poznámkový aparát. Syntax bibliografických odkazů. Korektury. Kritéria pro hodnocení prací.

 

1. 5.    Státní svátek

8. 5.    Státní svátek

 

15. 5.  Rituál v interpretacích slavných religionistů: Anthestérie

 

Účastníci kursu si po dvojicích zvolí vždy jednoho klasika religionistiky (J. Frazer, É. Durkheim, A. R. Radcliffe-Brown, S. Freud, G. Jung, R. Otto, G. van der Leeuw, M. Eliade) a budou mít za úkol v souladu s jeho metodologickým přístupem interpretovat řecký svátek Anthestérie, jehož podrobný popis obdrží. Výstupem bude desetiminutová ústní prezentace.