Prof. DDr. Tomáš Halík, UFaR FF UK

 

FILOZOFIE NÁBOŽENSTVÍ

 

Dvousemestrový kurs je určen pro studenty religionistiky a filozofie i vážné zájemce z jiných příbuzných oborů. Splňuje též podmínky  kursu filozofie pro studenty nefilozofických oborů FF UK.

Po stručném představení oboru podává dějinný přehled filozofie náboženství se formou portrétů osobnosti a díla  klíčových myslitelů od antiky po současnost.

 

1. Různá pojetí filozofie náboženství

2. Proměny vztahu filozofie a náboženství v evropských dějinách

3. Řecké a hebrejské myšlení; mýtus, víra, filozofie

4. Patristika: Origenes a Augustin

5. Scholastika: Anselm a Tomáš Akvinský

6. Mystika: Pseudodyonisos Areopagita – mistr Eckhart – Mikuláš Kusánský

7. Změna paradigmatu na prahu moderny: renesance, reformace a „třetí cesta“ v křesťanství

8. Karteziánský obrat a pojetí  Boha v novověké filozofii

9. Alternativy k Descartovi: Pascal a Komenský

10. Osvícenství a Kantova filozofie náboženství

11. Hegelova filozofie náboženství  a první varianta myšlenky smrti Boha

12. Feuerbachova a Marxova kritika náboženství

13. Schleiermacher a počátky hermeneutiky náboženství

14. Kierkegaard a počátky existenciální interpretace víry

15. Nietzsche a „smrt Boha“

16. Odpověď křesťanských myslitelů na kritiku náboženství  (evangelická teologie XX.stol.)

17. Heidegger a jeho vliv na  filozofii náboženství a teologii; Bultmann

18. Tillichova filozofie náboženství

19. Katolické myšlení XX. stol. (Rahner a Teilhard)

20. Existencialismus XX. století a náboženství (Sartre, Jaspers, Marcel)

21. Víra v moderním židovském myšlení (Rosenzweig, Buber, Jonas, Levinas)

22. Náboženství a jazyk (analytická filozofie) – Wittgenstein

23. Náboženství a hermeneutika (Ricoeur)

24. Náboženství v postmoderním myšlení (Foucault, Derrida, Vattimo aj.)

 

ATESTACE PRO STUDENTY KURSU FILOZOFIE NEFILOZOFICKÝCH OBORU FF UK (příp. posluchačů z jiných fakult UK):

 

-         esej v rozsahu 5 – 10 stran +  doplňková orientační ústní zkouška z reálií dějin filozofie

-         téma eseje je možno zvolit podle přiloženého seznamu; pokud by si posluchač vybral jiné relevantní téma, je třeba se domluvit s přednášejícím

-         k doplňkové ústní zkoušce je třeba se zorientovat v základních  faktických vědomostech z dějin filozofie (je možné čerpat z učebnic a slovníků např. Weischedel, Zadní schodiště filozofie; Anzenbacher, Dějiny filozofie; Störig, Malé dějiny filozofie aj.) Posluchač musí u několika klíčových postav dějin filozofie (např. Platon, Aristoteles, Augustin, Tomáš Akv., Descartes, Pascal,  Kant, Hegel, Feuerbach,  Kierkegaard, Nietzsche, Marx, Heidegger, Sartre) znát základní údaje (století, v němž žil, hlavní dílo, základní myšlenka či zařazení do určité školy); podobně musí umět stručně charakterizovat základní filozofické směry (patristika, scholastika, empirismus, německá klasická filozofie, pozitivismus, existencialismus, fenomenologie aj.) a uvést jejich zakladatele, příp. hlavní představitele.

 

Doporučená témata písemných prací ke zkoušce:

 

1. Různá pojetí filozofie náboženství – jejich výhody a nevýhody

Literatura: Schaefler: Filozofie náboženství , Cole, Filozofie náboženství; Horyna: Filozofie náboženství

2. Augustin – cesta k Bohu skrze poznání sebe

Literatura: Augustinu, Vyznání; Allen: Filozofie jako brána k teologii

4. Anselmův ontologický důkaz Boží existence

Literatura: Anselm, Proslogion; Cole, Filozofie náboženství , Allen: Filozofie jako brána k teologii

3. Filozofie a víra u Tomáše Akvinského

Literatura: Tomáš, Summa theologická; Kenny: Tomáš Akvinský;  Allen: Filozofie jako brána k teologii, Pieper: Scholastika

4. Mystika a filozofie

Literatura: Sokol J., Mistr Eckhart a středověká mystika

5. Descartes o Bohu

Literatura: Descartes, Úvahy o první filozofii; Schaefler, Filozofie náboženství )

6. Pascal o náboženství

Literatura: Pascal, Myšlenky; de Boer, Bůh filozofů a Bůh Pascalův

7. Kantovo pojetí náboženství

Literatura: Kant, Kritika čistého rozumu; Schaefler, Filozofie náboženství ; Cole: Filozofie náboženství

8. Hegelova filozofie náboženství

Literatura: Hegel, Filozofie dějin (III.díl, 3. odddíl); Singer P., Hegel

9. Feuerbachova filozofie náboženství

Literatura: Feuerbach: Podstata náboženství

10. Kierkegaardovo chápání víry

Literatura: Kierkegaard S., Nemoc k smrti – Bázeň a chvění; Gardiner, Kierkegaard

11. Nietzsche: Bůh je mrtev

Literatura: Nietzsche, Radostná věda (část třetí) ; Nietzsche: Tak pravil Zarathustra; Nietzsche, Antikrist; Kouba, Nietzsche (kap. 3), Hrbek M., Smrt Boha v Nietzschově filozofii

12. Buberovo chápání víry

Literatura:  Buber, Já a Ty

13. Jaspersova filozofická víra

Literatura: K. Jaspers , Filozofická víra

14. Levinas a filozofie náboženství

Literatura: Levinas E., Totalita a nekonečno; Tatranský T., Lévinas a metafyzika

15. G. Marcel a existenciální chápání náboženství

Literatura: Marcel G., Přítomnost a nesmrtelnost

16. Paul Ricoeur a hermeneutika náboženských symbolů

Literatura: Ricoeur P., Myslet a věřit; Ricoeur P, život, pravda, symbol 

 

ATESTACE PRO STUDENTY RELIGIONISTIKY A FILOZOFIE

 

ústní zkouška v rozsahu probírané látky, 

Povinná literatura:

Schaeffler, Filozofie náboženství

+ alespoň 3 knihy z oddílu Prameny + alespoň 1 knihu z oddílu sekundární literatura

 

 Doporučená literatura:

Prameny:

Augustinus, Vyznání

Pascal, B., Myšlenky

Feuerbach, F., Podstata náboženství

Kierkegaard, S., Bázeň a chvění. Nemoc k smrti.Praha: Svoboda-Libertas, 1993

Nietzsche, F., Radostná věda, Praha: Votobia, 1996

Nietzsche, F., Tak pravil Zarathustra

Nietzsche, F., Antikrist

P. Ricoeur,  Život, pravda, symbol, Praha: Oikúmené, 1993

K. Jaspers , Filozofická víra, Praha: Oikúmené, ..

M. Buber, Já a Ty

P. Tillich, Odvaha být

P. Teilhard de Chardin, Chuť žít

G. Marcel, Přítomnost a nesmrtelnost

E. Lévinas,  Totalita a nekonečno

 

Sekundární literatura:

Allen D., Filozofie jako brána k teologii

Cole P., Filozofie náboženství

Floss P.,  Cesty evropského myšlení

Grabner-Heider A., Kritische Religionsphilosopie,  Graz  1993

Küng, H.: Existiert Gott? München: Piper, 1978

Pavlincová, H. a Horyna, B., Filozofie náboženství , Brno 1999

Poláková, J., Perspektiva naděje, Praha: Vyšehrad, 1994

Küng, H., Grosse christliche Denker, München, 1994

Schaefler, Filozofie náboženství

Weischedel, W.: Der Gott der Philosophen, Darmstadt,1983

Zirker,H. Religionskritik, Düseldorf, 1982