Sylabus dvousemestrového kursu prof. DDr. Tomáše Halíka

                                      KŘESŤANSTVÍ

 

Kurs je určen pro studenty religionistiky, případně pro zájemce z jiných oborů. Podává základní přehled o klíčových tématech a dějinných proměnách křesťanského učení v širším socio-kulturním kontextu. Protože tak rozsáhlé téma nemůže být v dvousemestrovém kursu detailně probráno, předpokládá se rozsáhlé samostatné studium odborné literatury a pramenů.    

 

I.semestr

 

1. ÚVOD: Křesťanství jako předmět religionistického studia

      Problém „předporozumění“; metodologické otázky

Různé podoby křesťanství (teologie, zbožnost, liturgie, instituce..); inkulturace;

Je či není křesťanství náboženstvím?

 

  1. CHRISTOLOGIE

Ježíš  dějin a Kristus víry

Christologie Nového Zákona

Kristus dogmatu; vývoj do Chalcedonu

Kristus ve spiritualitě, teologii a umění středověku

Kristus v moderní filozofii a teologii

Kristus v umění (beletrii a filmu) XX. století

Ježíš v dialogu světových náboženství

 

 

3.  TROJICE -  křesťanské učení o Bohu

      Diskuse o poznatelnosti Boha; změny v chápání Boha

Vývoj trinitárního dogmatu, současná pojetí

      Trojice a mezináboženský dialog    

 

4.  CÍRKEV – v dějinách a teologické sebereflexi

Eklesiologie NZ a vývoj ranné církve

Proměny církve a eklesiologického myšlení ve starověku a středověku

Reformace a reformační tradice

Katolická reformace a katolicismus novověku od Tridentina po I.Vaticanum

„Třetí cesta“, počátky osvícenství a sekularizace

Tradicionalismus a liberalismus v novověkém křesťanství

2. vatikánský koncil, ekumenické hnutí a mezináboženský dialog

 

5. LITURGIE   

Liturgie, svátosti; učení o křtu a eucharistii

Liturgické tradice, svátky, církevní rok

 

        6.  SPIRITUALITA A MYSTIKA

            spiritualita pouště a mnišství; řeholní řády

            mystika (zejména německá a španělská)

            spiritualita moderních křesťanských hnutí

           

       7.  ETIKA

Teologická antropologie a křesťanská etika 

Křesťanská sociální etika v Bibli, ve starověku a středověku

Moderní křesťanské sociální myšlení; katolická sociální nauka od Lva XIII. po Jana Pavla II.

 

Literatura:

 

povšechné přehledy křesťanské nauky

Waldenfels, H. : Kontextová fundamentální teologie

Schütte, Ekumenický katechismus I.-III.

Rahner K., Základy křesťanské víry, Praha 2002

Ratzinger J., Úvod do křesťanství

Katechismus katolické církve, Praha, Zvon 1995

povšechné přehledy dějin křesťanství (církve)

Küng H., Das Christentum (existuje i v angl. překl.)

Johnson P., Dějiny křesťanství

Fröhlich R., Dvatisíce letdějin církve

k Novému zákonu a novozákonní christologii

Pokorný, P., Literární a teologický úvod do NZ; NZ

Oeming M., Úvod do biblické hermeneutiky

F. Schierse: Biblická teologie- Christologie , Zvon 1992

F.Porsch: Mnoho hlasů, jedna víra

R.    Brown: Ježíš v pohledu NZ, Vyšehrad 98

S.    Cullmann , Christologie NZ

Gnilka J., Ježíš Nazaretský – poselství a historie, Praha 2002

Bultmann R., Ježíš Kristus a mytologie

Flusser V., Ježíš (z židovské perspektivy)

k christologii

Pospíšil C.V., Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, Krystal Olomouc, 2000

k starověkému křesťanství

Vouga F., Dějiny ranného křesťanství , Brno 1997

Hanuš J., Od katakomb k světové církvi, Brno 1998

Rankin D., Tertullianus a církev, Brno 2002

k reformační tradici

Chaunu P., Dobrodružství reformace, Brno 2001

Pesch O.H., Cesty k Lutherovi, Brno 1999

k liturgii, liturgickému roku a svátostem

Richter K., Liturgie a život, Praha 1996

k spiritualitě a mystice

Aumann, Křesťanská spiritualita v katolické tradici, Karolinum, 2000

McGinn B., The Foundation of Mysticism, V.1, London 1992 - G1

McGinn B., The Foundation of Mysticism, V. 2, London 1995 - G2

Wehr G., Europäische Mystik, Hamburg 1995 - W

Louth A., The Origins of the Christian Mystical tradition, NY 1983 -L

Encyklopedie mystiky, nakl. Argo, Praha 2000-2001, I.-III.

McGrath A., Křesťanská spiritualita,Vox Globator 2001

Underhill E., Mystika, Praha 2004

ke křesťanské etice

Weber H., Všeobecná morální teologie

k současnému křesťanskému myšlení

Kuschel K.J. (ed.), Teologie XX. století (antologie), Praha 1995

sb. Křesťanská víra ve světle současné teologie, Křesťanská akademie Praha 1993

Schoff M., Výzva nového věku

Kehl M., Kam kráčí církev? Brno 2000

speciální témata

Kasper W., Dogma pod Božím slovem

Filipi P., Církev a církve