Prof. DDr. Tomáš Halík

 

SOCIOLOGIE  NÁBOŽENSTVÍ

 

Cílem kursu, který je určen především pro religionisty a sociology, je podat v prvém semestru   přehled dějin oboru od osvíceneckých prvopočátků až do 60tých let 20. století s důrazem na díla hlavních představitelů a na nejzávažnější témata, přičemž největší pozornost bude věnována zakladatelům oboru (Comte, Durkheim, Weber). Značný důraz je kladen  na filozofické předpoklady vzniku sociologie náboženství a  filozofický i společensko-dějinný   kontext  jednotlivých sociologických teorií náboženství.

 

Druhý semestr je zaměřen na autory, píšící od druhé poloviny dvacátého století do současnosti. Jejich teorie  budou představeny jako hlasy  do diskuse o nejzávažnějších tématických okruzích a stěžejních problémech moderní sociologie náboženství - debaty o sekularizaci, o měnící se roli náboženství v procesu globalizace, o náhražkách a proměnách  tradičních náboženství (jako je „civil religion“ či nová náboženská hnutí), o vztahu náboženství a politiky a o budoucnosti náboženství v  postmoderní společnosti.

 

            I. SEMESTR    

1. Úvod do sociologie  náboženství

 „Encyklopedické heslo „sociologie náboženství“: cíl, metody, vztah k příbuzným oborům..

 Filozofické předpolí sociologie náboženství

 Jak vzniklo pojetí náboženství, které je předmětem sociologické reflexe?

 

2. Počátky sociologie náboženství

 Comte, Tocquville

  

3. Klasikové sociologie náboženství

  Durkheim

  Marx

  Weber

  Troeltsch a Simmel

           

5. Úvod do soudobé sociologie náboženství

 Parsons a funkcionalisté  

 Parsonsovi pokračovatelé: Yinger, O´Dea

 Berger a Luckmann

 Luhmann

 

II. SEMESTR ( Tématické okruhy  soudobé sociologie náboženství)

 

Teorie sekularizace a debata o sekularizaci

Náboženství a politika

„Civil religion“ a funkcionální náhražky náboženství

Globalizace a náboženství

Vztahy mezi náboženstvími

Nová náboženská hnutí

Náboženství a paměť společnosti

Náboženství a násilí

Teorie racionální volby

Religiozita české společnosti očima sociologie

Budoucnost náboženství

 

Literatura:

 

učebnice a přehledy

Lužný D., Náboženství a moderní společnost

Fenn R.K., Sociology of Religion,

Hamilton M., The sociology of religion,

Cipriani R., Sociology of Religion

 

klasická díla

Durkheim E.,  Elementární formy náboženského života

Weber M., Sociologie náboženství

 

současná sociologie náboženství

Kepel G., Boží pomsta

Berger P.L., Vzdálená sláva

Lužný D., Nová náboženská hnutí

Gauchet M., Odkouzlení světa

Lyon D., Ježíš v Disneylandu

Berger P.L., The rummors of angels,

Berger P.L., The Heretical Imperative

Halík T., Vzýván i nevzýván

Luckmann T,  The Invisible Religion

Davie G., Religion in Modern Europe

Huntington S., Střet civilizací