Eriugena a Spinoza

Seminář latinské četby na ÚFaR FF UK

Letní semestr 2006, čtvrtek 17,30-19,00

Lenka Karfíková a Jan Palkoska

 

Seminář je věnován četbě dvou autorů devátého, resp. sedmnáctého století, označovaných někdy jako „panteisté“, mezi nimiž patrně neexistuje přímá závislost. Z Eriugenova Periphyseon i Spinozovy Etiky jsou vybrány pasáže týkající se ztotožnění Boha s přirozeností/přírodou (natura) a pojetí substance.

 

 

Texty čtené v semináři

 

Jan Eriugena, Periphyseon, (1) I, 441a-442b (rozdělení natura), (2) I, 451c-455b (theos), (3) I, 458c-460b (k Bohu neexistuje oppositum), (4) I, 487a-b (úsia je nevymezitelná v tom, co je);

(5) II, 529a-c, (6) II, 616a-617a (primordiální příčiny), (7) II, 588c-590d (Bůh není nic jsoucího);

(8) III, 632b-634b (Bůh se zjevuje ve jsoucnech), (9) III, 639a-640a (stvoření světa není pro Boha akcident), (10) III, 646c (všechno, co je, je stvořené i věčné), (11) III, 659a-660c (čísla jako příklad), (12) III, 663a-666b (stvoření z ničeho), (13) III, 675a-677d (Bůh vidí vše v sobě jako přítomné), (14) III, 678c-679a (Bůh a stvoření je totéž), (15) III, 681c-682a (božská dobrota je esencí všeho), (16) III, 683a-684a (Bůh je ve všem tvořen, vše se k němu vrací), (17) III, 688c-689c (čtverá natura je Bůh sám).  

 

Spinoza, Etika, pars I (De Deo).

 

 

 

Edice a překlady

 

 

 

Úvodní četba

Další literatura k Eriugenovi je uvedena na internetové straně ÚFaR pod kursem středověké filosofie (literatura k referátům).