Hermeneutika textu a svět jako text

 

Cílem kursu je představit metodu interpretace a hermeneutickou filosofii jako alternativu racionalistického myšlení a karteziánské filosofie. Hermeneutika ztrácí svou původní funkci regionální nauky o interpretaci textů a stává se  autonomní filosofickou disciplínou v momentě, kdy se logicko-deduktivní metoda přírodních věd ukazuje nedostatečná pro porozumění lidské existenci a to proto, že  redukuje v jistém smyslu její „prožívaný svět“ (Lebenswelt). Zároveň se ukazuje, že racionalistickou metodu nelze použít s úspěchem ani na porozumění celé živé přírodě a že je nutno chápat živé organismy jinak než předměty objektivního zkoumání, chceme-li uchovat jejich specifický charakter. Hermeneutické myšlení, které se nepohybuje v řádu klasifikování a reprezentace, nýbrž v řádu dynamického konfliktu interpretací a hledání konsensu v setkání jednotlivých perspektiv, nabízí možnost, jak zachytit lidskou bytost a živé organismy v jejich dějinnosti (evoluci), individualitě a vztahovosti. Speciální je otázka, která se v tomto kontextu klade před biologii: Může se člověk zkoumající živou přírodu setkat s živou bytostí v její autonomii a jinakosti? Existuje metoda zkoumání v biologii, která by nebyla antropocentrická? Pokud ano, jak funguje a pokud ne, co tedy přesně může dělat biologie? Kým nebo čím jsou živé organismy zkoumané a interpretované biologií? A jaké důsledky mají tato zkoumání na sebeporozumění člověka sobě samému?

 

Sylabus

1.      Hermeneutická alternativa racionalismu. Úvod.

2.      Schleiermacher -  založení hermeneutiky jako autonomní filosofické koncepce

3.      Dilthey – hermeneutická metoda jako alternativa logicko-deduktivní metody

4.      Uexkuell – Umwelt jako interpretovaný svět živého organismu

5.      Heidegger – hermeneutika fakticity

6.      Stewart – Umwelt a interpretace

7.      Scheps, Clemens - fylogeneze interpretace

8.      Gadamer – hermeneutický kruh, dějinnost

9.      Merleau Ponty a Varela – tělesné sjednávání světa

10.    Varela – pojem kognice jako interpretujícího vnímání

11.    Andrieu – mozek jako živé tělo interpretace

12.    Deleuze - myšlení za hranicemi  hermeneutického kruhu

 

 

Literatura

·        Andrieu Bernard, Le cerveau, Hatier, Paris, 2000.

·        Blažíček Přemysl, Opravdu proti interpretaci?, Kritický sborník, XIV, číslo 3, Praha, 1994, str. 6-8.

·        Borsche Tilman, Individualität und Negativität des Verstehens. In: Denken der Individualität. Hg. von T. S. Hoffmann und S. Majetschak. Berlin-New York, de Gruyter 1995, str. 309-324.

·        Changeux J.-P., L’homme neuronal, Hachette, Paris, 2000.

·        Changeux J.-P. et all, Philosophie de l’esprit et science du cerveau, Vrin, Paris, 1991.

·        Changeux J.-P., Penser la bioéthique : un débat philosophique, Mots, 44, 1995. Page 123-131.

·        Changeux J.-P., P. Ricoeur, Ce qui nous fait penser, Editions Odile Jacob, Paris, 1998.

·        Clément Pierre, Scheps Ruth, Stewart John, La phylogenčse de l’interprétation, in : Herméneutique : textes, sciences (J.-M.Salanskis, F. Rastier, R. Scheps Eds.), PUF, Paris, 1997.

·        Clément Pierre, Scheps Ruth, Stewart John, Umwelt et interprétation in : Herméneutique : textes, sciences, PUF, Paris,1997.

·        Descartes René, Úvahy o první filosofii, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1968.

·        Dilthey Wilhelm, Život a dejinné vedomie, překlad z  Wilhelm Dilthey’s  Gesammelte Schriften, Bd. V., VII., VIII., Pravda, Bratislava, 1980.

·        Figal Günter, Co znamená ve filosofii rozumět. K pojetí hermeneutiky u Heideggera, Reflexe 21, OIKOYMENH, Praha, 2000.

·        Foucault Michel, Slova a věci, Bratislava.

·        Foucault Michel, Herméneutique du sujet, Gallimard, 2001.

·        Gadamer Hans-Georg, Člověk a řeč, OIKOYMENH, Praha, 1999.

·        Gadamer Hans-Georg, Filosofie a hermeneutika, Filosofický časopis, XLVIII, číslo 3, Praha, 2000, str. 439-444.

·        Gadamer Hans-Georg, Problém dějinného vědomí, Filosofia, svazek 6., Praha, 1994.

·        Grondin Jean, Úvod do hermeneutiky, OIKOYMENH, Praha, 1997.

·        Heidegger Martin, Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag, Tübingen,1976. Český překlad přel. Chvatík, Kouba, Petříček, Němec, Bytí a čas, OIKOYMENH, Praha, 1996.

·        Ricoeur Paul, Du texte ŕ l’action, Essais d’herméneutique II, Éditions du seuil, Paris, 1986.

·        Ricoeur Paul, Schleiermacher’s hermeneutics, in: The Monist 60, 1977, str. 181-195.

·        Ricoeur Paul, Život, pravda, symbol, OIKOYMENH, Praha, 1993.

·        Ricoeur Paul, Úkol hermeneutiky, Philosophia, Praha, 2004.

·        Schleiermacher Friedrich, Hermeneutik und Kritik, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1977.

·        Schleiermacher Friedrich, Allgemeine Hermeneutik von 1809/10, W. Virmond (vyd.), in: Schleiermacher-Archiv, 1, 1985.

·        Varela Francisco, L’individualité : l’autonomie du vivant, Sur l’individu, Ed. de Seuil, Paris, 1987, 88-94

·        Varela Francisco, Inscription corporelle de l’esprit, Editions du seuil, Paris, 1993