Ústav filosofie a religionistiky FF UK

Školní rok 2005/2006

 

Název kursu: Fenomenologie náboženství                                                   2/-       2/- Zk

Číslo kursu:

Vyučující: Milan Lyčka

Pátek, 10:50-12:25, učebna č. 225

 

Anotace:

 

Základní kurs pro studenty religionistiky, který je uvádí do problematiky jednoho z vlivných proudů moderního studia náboženství. V obecné části kurs nabídne historický přehled vývoje fenomenologie náboženství, její ideové zdroje (především filosofické) a místo fenomenologie v kontextu obecné religionistiky. V druhé části se studenti seznámí se základními pojmy a metodami fenomenologie náboženství a jejich aplikací u některých z hlavních představitelů tohoto směru, s důrazem na analýzu posvátného u R. Otta. Třetí část bude zaměřena na dílo M. Eliadeho - jeho metodologická východiska a jejich aplikace v typologii náboženství.

 

Literatura:

 

a/ povinná:

 

Richard Schaeffler, Novější typ filosofie náboženství: Fenomenologie náboženství, in: R. Schaeffler, Filosofie náboženství, Academia, Praha 2003, s. 75-99

Gerardus van der Leeuw, Epilegomena, in: G. van der Leeuw, Religion in Essence and Manifestation. A Study in Phenomenology, Harper & Row, Publishers, New York 1963, s. 671-695

Rudolf Otto, Posvátno. Iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě, Vyšehrad, Praha 1998

Mircea Eliade, Pojednání o dějinách náboženství, Argo, Praha 2004

Mircea Eliade, Poznámky o náboženském symbolismu, in: M. Eliade, Mefisto a androgyn, Oikúmené, Praha 1997, s. 153-172

 

b/ doporučená:

 

Edmund Husserl, Idea fenomenologie, Oikúmené, Praha 2000

Milan Mrázek, Fenomenologie náboženství, in: J. Heller, M. Mrázek, Nástin religionistiky, Kalich, Praha 1988, s. 227-310

 

Atestace:

 

Na konci letního semestru studenti skládají zkoušku, která se skládá ze dvou částí:

1.   obecně metodologické: Student musí prokázat základní porozumění pojmům a metodám fenomenologie náboženství a jejich aplikacím u R. Otta, N. Söderbloma a G. van der Leeuwa.

  1.   typologické: Na některém z typů náboženských fenoménů student prokáže znalost faktografického materiálu a schopnost aplikace obecných východisek Eliadeho fenomenologie náboženství, resp. jejich kritiky (základním zdrojem je Eliadeho Pojednání o dějinách náboženství)

Témata ke zkoušce ke stažení.