Ústav filosofie a religionistiky FF UK

Školní rok 2005/2006

 

Název kursu: Hebrejština pro religionisty    II.                                           1/1 Z    1/1 Zk

Číslo kursu:

Vyučující: Milan Lyčka

Pondělí, 10:00-11:35, učebna č. 225

 

Anotace:

 

Druhá část čtyřsemestrálního jazykového kursu pro studenty religionistiky, kteří si takto mohou splnit povinnost naučit se jeden orientální jazyk v rozsahu, vyžadovaném studijním plánem k interpretaci primárního textu zvoleného náboženského systému (v tomto případě judaismu) při SZZK. Cílem celého kursu je dosáhnout takové pasívní znalosti staré (biblické) hebrejštiny, která umožní absolventovi kursu samostatně číst a překládat standardní (vokalizovaný) text hebrejské Bible (Tanachu). Tato druhá část je určena primárně pro absolventy části první, kteří splnili podmínky pro získání zápočtů (testy).

Standardní výuková jednotka se skládá ze dvou částí: V první přednášející vyloží novou látku a zadá úkoly ke studiu, druhá část je věnována intenzívním praktickým cvičením. Velký důraz se klade na samostatnou práci mimo rámec vyučování.

 

Literatura:

 

a/ povinná:

Jacob Weingreen, Učebnice biblické hebrejštiny, Karolinum, Praha 1997

Biblia Hebraica Stuttgartensia, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77, 1983 etc.

 

b/ doporučená:

Otakar Klíma, Stanislav Segert, Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1956

Martin Prudký, Cvičebnice biblické hebrejštiny, Scriptum, Praha 1992

Blahoslav Pípal, Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu, Kalich, Praha 21974

Wolfgang Schneider, Grammatik des biblischen Hebräisch, Claudius Verlag, München 61985

Wilhelm Gesenius, Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, Springer-Verlag, Berlin/Göttingen/Heidelberg 171962

 

Atestace:

 

Studenti získají po zimním semestru zápočet a v letním semestru skládají zkoušku. Připuštění ke zkoušce je podmíněno získáním zápočtu, udělení zápočtu závisí na aktivní účasti na kursu a úspěšném absolvování kontrolního testu.