Ústav filosofie a religionistiky FF UK

Školní rok 2005/2006

 

Název kursu: Judaismus                                                        2/-       2/-  Zk

Číslo kursu:

Vyučující: Milan Lyčka

Pondělí, 08:20-09:55, učebna č. 225

 

Anotace:

 

Základní kurs pro studenty religionistiky, který poskytuje všeobecný přehled o problematice židovství. Kurs má dvě části:

1.   Historická: Dějiny židovské obce s důrazem na hlavní formativní fáze ortodoxního (rabínského) judaismu a místo Židů v kontextu světových dějin.

2.   Systematická: Struktura jednotlivých tradic v judaismu (biblická, legalistická, liturgická) a přehled náboženské praxe; vnější vlivy a formování proudů na hranicích ortodoxie (mystika, filosofie).

 

Literatura:

 

a/ povinná:

 

Louis Finkelstein (ed.), The Jews: Their History, Schocken Books, New York 1970

Kurt Schubert, Židovské náboženství v proměnách věků. Zdroje - Teologie - Filosofie – Mystika, Vyšehrad, Praha 1995

Carmine Di Sante, Židovská modlitba. K počátkům křesťanské liturgie, Oikúmené, Praha 1995

 

b/ doporučená:

 

Hebrejská Bible (Starý Zákon)

Pirkej avot - Výroky otců, Sefer, Praha 1994

Stanislav Segert, Starověké dějiny Židů, Svoboda, Praha 1995

Tomáš Pěkný, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Sefer, Praha 1993

Günter Stemberger, Talmud a midraš. Úvod do rabínské literatury, Vyšehrad, Praha 1999

Vladimír Sadek, Židovská mystika v Praze. Myšlenky a duchovní hodnoty kabaly, Společnost židovské kultury, Praha 1992

Isaac Klein, A Guide to Jewish Religious Practice, The Jewish Theological Seminary of America, New York 1979

Marc Stern, Svátky v životě Židů, Vyšehrad, Praha 2002

Ja´akov Newman - Gavri´el Sivan, Judaismus od A do Z. Slovník pojmů a termínů, Sefer, Praha 1992

 

Atestace:

 

Studenti skládají na konci druhého semestru zkoušku. Struktura zkoušky reflektuje členění kursu, tj. kandidát dostává dvě otázky: jednu historickou a jednu systematickou. Na konci kursu studenti dostanou seznam zkušebních okruhů; úroveň znalostí by měla odpovídat rozsahu odpřednášené látky a informací získaných studiem povinné, resp. doporučené literatury.

Témata ke zkoušce ke stažení.