Ústav filosofie a religionistiky FF UK

Školní rok 2005/2006, zimní semestr

 

Název kursu: Judaismus v tradičních textech.                                             2/Z       -/-

Seminář k dějinám náboženství

Číslo kursu:

Vedoucí semináře: Milan Lyčka

Pátek, 12:30-14:05, učebna č. 225

 

Anotace:

 

Cílem semináře je seznámit studenty s důležitými texty židovské tradice, které měly rozhodující vliv na její formování v různých dějinných epochách. Jde zejména o texty hebrejské Bible, rabínské reflexe (klasický midraš, Mišna, Talmud), židovské mystiky v některých jejích podobách (klasická kabala, luriánská kabala, východoevropský chasidismus) a středověké židovské filosofie. Těžištěm semináře je samostatná práce studentů s vybranými texty (písemné eseje a ústní referáty); důraz je kladen rovněž na pochopení historického a duchovního kontextu těchto textů v celku judaismu a pokus o srovnávání a hodnocení jednotlivých textů v rámci tohoto kontextu. Zápočet se uděluje na základě aktivní účasti na semináři a písemného zpracování zadaného tématu.

 

Použitá literatura (vybrané pasáže):

 

Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad, Praha 1985

James L. Kugel, The Bible as it was, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass – London 1997

Lawrence H. Schiffman, Texts and Traditions. A Source Reader for the Study of Second Temple and Rabbinic Judaism, Ktav Publishing House, Inc., Hoboken NJ, 1998

The Classic Midrash. Tannaitic Commentaries on the Bible, Paulist Press, New York - Mahwah NJ, 1995

The Talmud. Selected Writings, Paulist Press, New York - Mahwah NJ, 1989

Pirkej avot. Výroky otců. Traktát Babylónského talmudu s paralelním českým překladem a komentářem, Sefer, Praha 1994

Zohar. The Book of Enlightenment, Paulist Press, New York - Mahwah NJ, 1983

Safed Spirituality. Rules of Mystical Piety. The Beginning of Wisdom, Paulist Press, New York - Mahwah NJ, 1984

Norman Lamm, The Religious Thought of Hasidism. Text and Commentary, The Michael Scharf Publication Trust of Yeshiva University Press, 1999

Maimonides´ Introduction to His Commentary on the Mishnah. Translated and Annotated by Fred Rosner, Jason Aronson, Inc., New Jersey - London, 1995

Moses Maimonides, The Guide of the Perplexed I-II, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1963

Judah Halevi, The Kuzari. An Argument for the Faith of Israel, Schocken Books, New York, 1964

Bachja ibn Pakuda, Duties of the Heart I-II, Feldheim Publishers, Jerusalem - New York, 1999