Milan MRÁZ: Aristotelova filosofie, její vznik, historická východiska a výkladové principy

Anotace:
Cílem semináře je seznámit posluchače s hlavními myšlenkami Aristotelovy filosofie a její kategoriální výbavou. Pozornost je věnována především Aristotelově logice, přírodní filosofii a výkladům logicko-ontologické problematiky (soubor Metafysika). Posluchači se seznámí s Aristotelovým pojetím kategorií, subjekt-predikátových soudů, modálních funktorů, kategorického sylogismu, deduktivní výstavby vědy, dialektické metody, přírody a přirozenosti, příčin, pohybu, místa, času, kontinua, psychických procesů, první filosofie, podstaty, prvotního zdroje vesmírného pohybu a dobra. Výklad je koncipován tak, aby osvětlil i základní souvislosti mezi učením Aristotela a výsledky jeho předchůdců a současně umožnil orientaci v dalším vývoji aristotelismu. Každý rok jsou do výkladu zahrnuty informace o nových výsledcích aristotelského bádání. V druhé části semináře je výklad doplňován četbou relevantních úseků Aristotelových spisů, především v českých překladech. Při četbě se využívá komentářové literatury a překladů jednotlivých spisů do dalších evropských jazyků, pozornost se věnuje i původnímu řeckému znění Aristotelových textů.

Povinná literatura:

• PATOČKA, J. Aristoteles : jeho předchůdci a dědicové. Praha, 1964 [vybrané kapitoly].
• GRAESER, A. Dějiny filosofie II. Praha, 2000 [kapitola o Aristotelovi].
• MACHOVEC, D. Skripta z dějin antické filosofie.
• Encyklopedie antiky. Praha, 1974 [relevantní hesla].

Výběrová literatura:
• 3 knihy z Aristotelových spisů.
• BERKA, K. Aristoteles. Praha, 1966.

Texty českých překladů relevantních úseků Aristotelových spisů budou k dispozici v Knihovně ÚFaR FFUK. Anglické překlady všech Aristotelových děl jsou k disposici na internetové adrese: http://classics.mit.edu/Browse/browse-Aristotle.html.