EMPIRISMUS A RACIONALISMUS:

ÚVOD DO DESCARTA

 

Jan Palkoska

 

 

Cílem kursu je systematicky uvést posluchače do základních struktur filosofie R. Descarta. Budeme se soustředit především na vyjasnění povahy Descartovy filosofické metody, na výklad  poznatku „Cogito – Sum“ a jeho úlohy v Descartově myšlení (zejména ve vzathu k jeho koncepci substance a potažmo metafyziky), a konečně na filosoficky nosné aspekty Descartovy fyziky („filosofie přírody“).

Kurs bude mít formu přednášek, které budou souběžně doplňovány četbou Descartových textů v semináři (viz příslušnou anotaci – čtvrtek 12:30-14:05). Účast v kursu nepředpokládá znalost cizích jazyků ani předběžné speciální znalosti v oboru. Ústní zkouška se bude skládat z obhajoby seminární práce a z diskuse na bázi předem stanovených tematických okruhů.

 

 

Primární literatura:

 

Descartes, R., Meditationes de prima philosophia / Meditace o první filosofii, přel. P. Glombíček a T. Marvan, Praha 2001.

Descartes, R., Meditace o první filosofii. Námitky a autorovy odpovědi, přel. P. Glombíček, T. Marvan a P. Zavadil, Praha 2003.

Descartes, R., Regulae ad directionem ingenii / Pravidla pro vedení rozumu, přel. V. Balík, Praha 2000.

Descartes, R., Principia Philosophiae / Principy filosofie, přel. T. Marvan a P. Glombíček, Praha 1998.

Descartes, R., Rozprava o metodě, přel. V. Szathmáryová-Vlčková, 3. vyd. Praha 1992.

Descartes, R., Vášně duše, přel. O. Švec, Praha 2002.

 

Doporučená sekundární literatura:

 

Bennett, J., Learning from Six Philosophers, Oxford 2001.

Chappell, V., Descartes's Meditations: Critical Essays, Rowman & Littlefield, 1997.

Cottingham, J. (Editor), The Cambridge Companion to Descartes (Cambridge Companions to Philosophy), Cambridge 1992.

Marion, J.-L., Sur le prisme metyphysique de Descartes, Paris 1986.

Röd, W., Descartes, München 1995.

Röd, W., Novověká filosofie, sv. 1, přel. J. Karásek, Praha 2001: kap. 3.

Williams, B., Descartes, London 1978.

Wilson, M. D., Descartes, London1993.