Obrat k logu a připodobnění bohu - diskusní seminář

 

Cílem kursu je umožnit zevrubnější diskusi témat probíraných v rámci stejnojmenné přednášky. Seminář by také měl nabídnout příležitost osvojit si základní disputační dovednosti, případně ty dovednosti dále rozvinout a prohloubit.

 

Jednotlivá seminární sezení by měla vždy probíhat pod patronací dvou referentů. Úkolem každého z nich je:

1. Nejdéle během deseti minut

a)      krátce shrnout hlavní body přednášky z minulého týdne;

b)      zformulovat k této přednášce nejméně tři otázky či kritické připomínky;

c)      ve formě jedné až tří tezí pojmenovat největší slabiny či problematické body Platónovy argumentace v probíraných pasážích, případně nabídnout alternativní pozitivně formulované teze.

2. Výše uvedené body předložit na začátku sezení ve stručné písemné podobě.

3. Aktivně se účastnit následující diskuse a hájit svá stanoviska.

 

Referenti mohou své úkoly vypracovávat na sobě nezávisle, nebo společně. Ve druhém případě se nesmí jejich otázky, kritické připomínky a teze krýt. Při vypracování bodů 1b) a 1c) je vhodné využít doporučené sekundární literatury k jednotlivých dialogům.

Účast na tomto kursu je jednou ze dvou možností, jak absolvovat seminář k přednášce „Obrat k logu a připodobnění bohu“. Druhou, alternativní možností je účast na semináři „Erós, duše a řeč (Platónův dialog Faidros)“. Atestaci lze obdržet za úspěšné splnění výše uvedených úkolů. Forma semináře je do jisté míry experimentální a nelze vyloučit, že ji bude zapotřebí v průběhu semináře přizpůsobit.

 

Sekundární literatura k dialogům probíraným v rámci zimního semestru:

 

Apologie:

J. Burnet: Plato’s Euthyfro, Apologie of Socrates and Crito, Oxford 19254

Th. Meyer: Platons Apologie, Stuttagrt 1962

S.R Slings, E. de Strycker: Plato’s Apology of Socrates, Leiden 1994

E. Heitsch: Platon, Apologie, Göttingen 2004

L. Brisson: Apologie de Socrate, Paris 1999

 

Faidón:

J. Burnet: Plato’s Phaedo, Oxford 1925

K. Dorter: Plato’s Phaedo: an interpretation, Toronto 1982

D. Frede: Platons Phaidon, Darmstadt 1999

D. Gallop: Plato: Phaedo, Oxford 1975

R. Hackforth: Plato’s Phaedo, Cambridge 1955

C. J. Rowe: Plato: Phaedo, Cambridge 1993

M. Dixaut: Platon, Phédon, Paris 1991

R. Loriaux: Le Phédon de Platon, Namur 1969/1975

Th. Ebert: Platon, Phaidon, Göttingen 2004

 

Ústava:

J. Adam: The Republic of Plato, 2 svazky, Cambridge 21963

J. Annas: An Introduction to Plato’s Republic, Oxford 1981

R.C. Cross, A.D. Woozley: Plato’s Republic. A Philosophical Commentary, London 1964

O. Höffe (Hg.): Platon, Politeia, Berlin 1997

R. L. Nettleship: Lectures on the Republic of Plato, New York 21901

N. Pappas: Plato and the Republic, London 1995

 

Parmenidés:

R. E. Allen: Plato's Parmenides, New Haven 1997

L. Brisson: Platon, Parménide, Paris 1994

F. M. Cornford: Plato and Parmenides, London 1939

C. C. Meinwald: Plato’s Parmenides, Oxford 1991

M. H. Miller: Plato's Parmenides: the conversion of the soul, Princeton 1986

K. M. Sayre: Parmenides' lesson: translation and explication of Plato's Parmenides, Notre Dame 1996

S. Scolnicov: Plato's Parmenides, Berkeley 2003

E. A. Wyller: Platons Parmenides in seinem Zusammenhang mit Symposion und Politeia (Interpretationen zur Platonischen Henologie), Oslo 1960