Ústav filosofie a religionistiky FF UK

Školní rok 2008/2009

 

Název kursu: Úvod do judaismu                                                        2/-  Zk  2/-  Zk

Číslo kursu:

Vyučující: Pavel Sládek

Čtvrtek, 9:10-10:45, učebna 208 (Celetná 20)

 

Anotace:

Základní kurs pro studenty religionistiky, který poskytuje všeobecný přehled o problematice rabínského judaismu v období od konce 1. do počátku 19. století n. l. Kurs se snaží postihnout několik rovin:

1.   Historická: Nástin dějin židovské obce s důrazem na nejvýznamnější demografické posuny a charakteristiku regionálního rozrůznění židovské společnosti

2.   Systematická:

2a Základní linie teologického systému rabínského judaismu (Bůh, kosmogonie a kosmologie, zjevení, posvátné spisy, koncept dvojí Tóry, posvátné osoby, normativita a její vztah k náboženské autoritě, posmrtný život, mesianismus, aj.)

2b Přehled náboženské praxe (svátky, přechodové rituály)

2c Sociální antropologie (židovská společnost – její struktura a hodnoty, způsoby vztahování se k majoritní společnosti, problém lidové kultury a učenecké společnosti; divinace, magie, lidová zbožnost)

3.   Duchovní proudy na hranicích ortodoxie (kabala, chasidej Aškenaz, středověká filosofie, polský chasidismus).

 

Literatura:

a/ povinná:

I. Výběr primárních a sekundárních textů vztahujících se k přednášené tématice (k zapůjčení mastercopy, možno oxeroxovat)

II. Finkelstein, Louis (ed.), The Jews: Their History, Schocken Books, New York 1970. (K dispozici v knihovně Úfaru)

[Nebo: Chazan, Robert. The Jews of Medieval Western Christendom – 1000-1500. Cambridge (Mass.): Cambridge University Press, 2006.]

 

III. Newman, Ja´akov – Sivan, Gavri´el. Judaismus od A do Z. Slovník pojmů a termínů. Praha: Sefer 1992.

[Nebo: Sládek, Pavel. Malá encyklopedie rabínského judaismu. Praha: Libri, 2008.]

 

IV. Pirkej avot - Výroky otců (přel. Bedřich Nosek). Praha: Sefer 1994.

[Nebo: Dopisy rabi Ovadji otci a další hebrejské renesanční cestopisy (přel. Daniel Boušek). Praha: Argo, 2004.]

[Nebo: Moše ben Maimon. Osm kapitol (přel. Bedřich Nosek). Praha: Sefer, 2001.]

 

b/ doporučená:

Encyclopedie:

– Jewish Encyclopedia (přístupná také on-line: www.jewishencyclopedia.com)

– Encyclopedia Judaica (1. vyd. 1972, 2. přepracované vydání 2007)

Cohen, Mark R. Under Crescent and Cross. The Jews in the Middle Ages. Princeton: Princeton University Press 1994. (KŽM)

Elbogen, Ismar. Jewish Liturgy. A Comprehensive History. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1993. (KŽM)

Idel, Moše. Kabala. Nové pohledy. Praha: Vyšehrad 2004.

Katz, Jacob. Tradition and Crisis. New York: Syracuse University Press 2000. (KŽM)

Klein, Isaac. A Guide to Jewish Religious Practice. New York: The Jewish Theological Seminary of America, 1979. (Úfar)

Marcus, Ivan G. The Jewish Life Cycle. Rites of Passage from Biblical to Modern Times. Seattle–Londýn: University of Washington Press, 2004. (KŽM)

Sadek, Vladimír. Židovská mystika v Praze. Myšlenky a duchovní hodnoty kabaly. Praha: Společnost židovské kultury, 1992.

Sperber, Daniel. The Jewish Life Cycle. Custom, Lore and Iconography. Jewish Customs from the Cradle to the Grave. Ramat Gan: Bar Ilan University Press–Oxford (Mass.): Oxford University Press,2008. (KŽM)

Stemberger, Günter. Talmud a midraš. Úvod do rabínské literatury. Praha: Vyšehrad 1999.

Stern, Marc. Svátky v životě Židů. Praha: Vyšehrad 2002.

 

Zkratky: KŽM – Knihovna Židovského muzea v Praze, Úfar – Ústav filozofie a religionistiky FF UK.

 

Atestace:

 

Studenti skládají zkoušku na konci prvního a druhého semestru. Struktura zkoušky reflektuje členění kursu, tj. kandidát dostává tři otázky: jednu historickou, jednu systematickou, sám si pak volí jeden z diskutovaných duchovních proudů. Na konci každého semestru studenti dostanou seznam zkušebních okruhů; úroveň znalostí by měla odpovídat rozsahu odpřednášené látky a informací získaných studiem povinné, resp. doporučené literatury.