Kausalita ? konceptuální a ontologické aspekty Jan Palkoska, Ph.D. Jedná se o pokračování (nástavbu) výběrového kursu proběhnuvšího v ZS 2008 ? viz příslušnou anotaci. Kurs bude mít podobu intensivní seminární četby ústředních textů ke kausalitě v rámci soudobé tzv. analytické metafyziky (J.Mackie, D.Lewis, D.Davidson, J.Bennett aj.) a bude se konat tzv. blokovým způsobem (3-4 několikahodinová sezení cca. 1x měsíčně v časovém rozpětí vypsaném v rozvrhu). Předpokladem účasti v kursu je solidní obeznámenost s Humovou teorií kausality a s Lewisovou tzv. kontrafaktuální teorií kausality a schopnost hladké četby odborných textů v anglickém jazyce. Kurs je určen především pro pokročilejší studenty. Je zakončen zkouškou. Termíny blokových sezení, stejně jako jednotlivé tematické okruhy a příslušné texty budou specifikovány na úvodní schůzce v pátek 27.2. v učebně C/208 (Celetná 20).

Kausalita - konceptuální a ontologickéaspekty

 

Jan Palkoska, Ph.D.

 

 

            Příčinnostzůstává nejpozději od Aristotela jedním z ústředních filosofických témat.S konceptuální a ontologickou problematikou příčinnosti se totiž musívposled poctivě vyrovnat každá filosofická pozice tematizující fundamentálníotázku samotné povahy filosofického a/nebo vědeckého vysvětlení.

            V kursuse pokusíme o systematické zmapování hlavních východisek a strategií přizodpovídání základních konceptuálních a ontologických otázek po samotné povazekausálního spojení, po ontologickém statutu entit, které představují či mohoupředstavovat termíny kausálního vztahu, po vztahu mezi (a)symetričnostíkausálního vztahu a (a)symetričností časového plynutí apod. V kursu se budemepotýkat zejména s texty a stanovisky současných autorů v rámci tzv.analytické metafyziky (Mackie, Lewis, Davidson aj.). Poučení budeme nicméněhledat i u klasických autorů ? u Aristotela, Tomáše Akvinského, Suáreze,Leibnize, Huma či Kanta.

            Jednáse o výběrový kurs sestávající z přednášky, jež bude podle potřebyprůběžně doplňována seminární četbou relevantních primárních textů. Podmínkoupro udělení zkoušky je solidní docházka, plnění průběžných zadání a sepsáníkratší závěrečné práce. Nezbytným předpokladem k úspěšnému absolvováníkursu je schopnost spolehlivě číst odborné filosofické texty v angličtině;znalost latiny a předběžná orientace v problematice je výhodou. Kurs jekoncipován náročněji a jako takový je určen především pro pokročilejšístudenty, ovšem prospěch z něj snad budou mít i studenti nižších ročníků.