Svoboda, přirozenost a osud ve vybraných textech čínské a západní filosofie

 

Mgr. David Machek, doc. Filip Karfík

 

Cíle a východiska:

V kursu se pokusíme o systematickou reflexi tématu svobody na základě četby textů klasického čínského myšlení a poezie (Zhuangzi, Mengzi, Guo Xiang, Tao Yuanming) období Valčících států (5.-3. stol. př. n. l.) a období roztříštěnosti (3.-6. stol. n.l.), doplněné četbou relevantních autorů západní filosofie (Hume, stoa a Merleau-Ponty). Nalézt v klasické čínštině přesný ekvivalent našeho pojmu svobody je nemožné, z toho však naše tázání bude spíše těžit. Zřetelem, kterým bude čtení vedeno, je snaha nalézt a postavit vedle sebe filosofické koncepce, které chápou svobodu jinak než primárně jako jistou formu indeterminismu. Podle těchto autorů může být svoboda naopak úzce podmíněna určitou determinovaností, konkrétně v podobě přirozenosti či situace. Aby bylo možné přesněji uchopit a diferencovat různé koncepty spadající do tohoto rámce, bude se rovněž třeba soustředit na související témata přirozenosti a osudu, která jsou dominantní zejména ve starém čínském myšlení a u stoiků. Nastíněné zaměření by však mělo být spíše východiskem (jehož oprávněnost se může či nemusí prokázat), nikoli závazným vodítkem pro čtení. V případě čínských textů bude vlastní četba doplněna nezbytným výkladem o historickém a kulturním kontextu doby jejich vzniku, pro studenty filosofie tak může být kurs rovněž jakýmsi alternativním - jakkoli zlomkovitým - úvodem do čínského myšlení, studentům sinologie zas nabídne možnost obohatit historický pohled na čínské myšlení o samostatnou myšlenkovou práci s texty. 

Všechny primární texty budeme číst v dostupných překladech do moderních jazyků, znalost klasické čínštiny a řečtiny je výhodou, ale nepředpokládá se. Podmínkou získání atestace je pravidelná účast, příprava a sepsání kratší seminární práce.

 

Syllabus:

 

Struktura hodiny zhruba taková: Většina sezení bude uvozena krátkou přednáškou (nejvýše půlhodinovou), která uvede do kontextu, z něhož vychází text, který budeme číst. Následovat bude společné čtení textu, které by mělo mít podobu vzájemné konfrontace doma připravených interpretací.  V závěru předložím k diskusi vlastní čtení, která by mělo pomoci vztáhnout jednotlivé texty k širšímu filosofickému rámci, jež budeme sledovat.

 

 

Humův Treatise (kniha II, část III, kapitola 2, str. 312 - 313) ? distinkce dvojího typu svobody (freedom of spontaneity a freedom of indifference) ? jaké jsou předpoklady Humovy argumentace? ? základní nastínění problematiky svobody jako svobody vůle v tradici západní filosofie (Platón, Augustin, Descartes, Kant) ? zhodnocení Humovy kritiky a možnost jejího rozvinutí: svoboda volby nezaručuje svobodu jednání; svoboda jednání nemusí zahrnovat svobodu volby

 

filosofický rámec kursu: situace a přirozenost jako dva zdroje svobody, která není svobodou indeterminismu

 

komentář k pramenům, jejich překladům a nejdůležitějším titulům sekundární literatury

 

Zhuangzi ??: Xiao yao you  ???  - úvodní přednáška ? Zhuangzi v kontextu doby: jaké byly jeho filosofické motivace? Tradiční čtení Zhuanga  ? hlavní oponenti: sofisté (Huizi ??), mohisté, konfuciáni; tradiční nahlížení a hodnocení Zhuangzia, Sima Qianova biografie

 

Návrhy interpretací textu

 

Zhuangzi Xiao yao you  ? interpretace ve světle tradičních čínských komentářů (Guo Xiang ??, Zhi Daolin ??? a Wang Fuzhi ???), současných interpretací (Van Norden) a jejich kritické zhodnocení

 

Lze zde nalézt jednotné pojetí ?svobody? na základě rekonstrukce vztahů mezi klíčovými motivy kapitoly ? malé, velké, závislost (youdai ??), nezávislost (wudai ??), proměna (hua ?), (ne)užitečnost (yong ?) ? Jaký je vztah svobody věcí a svobody mudrce (shengren ??)? Je Zhuangova svoboda spíše svobodou vnější (absence omezení či donucení), nebo vnitřní (schopnost spontánně reagovat)? Jaký je mezi nimi vztah?

 

 

Zhuangzi Yang sheng zhu ??? - pasáž o bourání býčka ? návrhy interpretací a tradiční komentáře (Guo Xiang a Wang Fuzhi)

 

přednáška: koncepty youwei ??  a wuwei ?? v klasickém čínském myšlení (Laozi, Xunzi, Huainanzi...)

 

Otázka návaznosti na první kapitolu; vztah záměrného a nezáměrného, konceptuality a spontaneity ? dokonalé zvládnutí řemesla jako možný příklad integrace obou modů; rozvedení Wang Fuzhiho čtení: bourání býčka jako ilustrace zvládnutého vztahu mezi malým a velkým ? motiv ?prostoru mezi? (jian ?)

 

 

Mengzi (Mencius) ?? Gong Songchou  ? pasáž o pěstování odvahy/popotahování výhonků a o dítěti u studny ? návrhy interpretací + tradiční komentáře (Zhao Qi ??  Jiao Xun ??  Zhu Xi ??)

 

přednáška: Tradiční čtení Mencia; dobové důvody Menciova filosofického podniku ? proč bylo důležité propojit spontaneitu s morálkou; Zhu Xiho interpretace

 

Různé druhy odvahy ? artikulace vztahu mezi vnitřkem a vnějškem (Behuniak); vztahy mezi qi ?, zhi ?(záměr) a xin ? (srdce/mysl)  a jejich implikace pro debatu vztahu mezi konceptualitou a spontaneitou; záměrná kultivace jako podmínka spontaneity a její správnosti; diskuse Zhu Xiho interpretace

 

                 

Mengzi Jin xin ?? a Gaozi ??-  pojetí přirozenosti (xing ?) a osudu (ming ?) u Mencia

 

přednáška: přirozenost a osud v klasickém čínském myšlení ? obecný kontext

 

Jak jde vztah mezi přirozeností a osudem dohromady s dříve zkoumaným vztahem mezi qi, záměrem a srdcem/myslí? Jaké je místo přirozenosti mezi osudem a svobodou?

 

 

Pojetí determinismu a osudu u raných stoiků (Chrysippos)

 

přednáška: Stoické pojetí kosmu; fyzika a pojetí kauzality

 

texty:

a) Cicero (De Fato, XVII 39-43), příp. Gellius (Noctes Atticae, VII 2)  ? ?...aby se jednak vyhnul nutnosti, jednak zachoval osud.? ? teorie svolení (synkatathesis)

 

b) Plútarchos (On Stoic Self-contradiction, 23, 1045b-d) ? Chrysippův argument proti spontánnímu pohybu

 

Jaký je vztah mezi raně stoickou synkatathesis a zhuangovým an ming ??? Je možné tento rozdíl uchopit skrze rozdílné pojetí kauzality či vztahu mezi vnitřkem a vnějškem? ? vztah podnětu a reakce (ganying ??) jako možná alternativa ke kauzalitě?

Co by Zhuang řekl na Chrysippovo tvrzení, že spontánní pohyb by byl proti přirozenosti? Jak lze teorii svolení propojit s rozlišením na spontánní a konceptuální jednání?  

 

 

 

Epiktétovo pojetí svobody ? texty: Rozpravy I, 17 (str. 93) II, 18 (str. 174-175), IV, 1 (str. 288 ? 310)

 

K jakému posunu zde dochází proti raným stoikům? Jaké jsou pro to motivace? Jak se promítá sókratovská inspirace do pojetí svobody? Klíčový pojem proairesis: jak navazuje na Aristotela a v čem se odlišuje? Zhuangzi a Epiktétos: jak pojímali ?já? a jak se to odráželo v jejich pojetí svobody?

 

 

Guo Xiang a jeho komentář k Zhuangzi ? texty: výběr nejdůležitějších pasáží v překladu do češtiny (velké a malé věci, polostín a sen, vědění člověka a nebes)

 

Přednáška: Žánr komentáře a jeho konsolidace za dynastie Han; vliv dobových politických tendencí na Guo Xiangův komentář

 

Výklad klíčových pojmů: ?to, co je samo od sebe? (ziran??), ?singulární proměna? duhua ??, ?stopy? (ji ?) ?úděl/osud? (fen ?); Lze postihnout logiku posunu od osudu jako ming k osudu jako fen ? Jaké to má implikace pro vztah mezi youwei a wuwei? Jak se liší pojetí vztahu mezi volní aktivitou a osudem u Guo Xianga proti Menciovi a Zhuangovi?

 

Tao Yuanming  ??? - texty: báseň Návrat ????? a cyklus Při pití vína ??

 

Přednáška: (Olga Lomová ?)

 

Jak četl Zhuanga básník oddaný konfuciánským ideálům? Svoboda a oproštěnost v souřadnicích dilematu mezi státní službou a odchodem do ústraní; nesnadnost svobody jako výraz rozpornosti mezi ideály a skutečností; jak se zde implicitně ukazuje problematičnost Guo Xiangova výkladu Zhuanga i podmíněnost samotného Zhuangova pohledu na svět?

 

 

a 12. Merleau-Ponty ? text: Fenomenologie vnímání: Svoboda

 

přednáška: Merleau-Pontyho teorie vnímání jako odpověď Husserlovi a Sartrovi

 

Odlišuje se MP výrazně od Huma, když říká, že faktické rozhodnutí vždy již předchází reflexivnímu rozvažování? Kde lze u Zhuanga nalézt ozvěnu jeho tvrzení, že skutečná volba je vždy volbou celé osobnosti a celkového způsobu bytí, jímž ve světě existuji? Zpochybňuje tato teze předpoklady stoické teorie svolení?  

 

?Svoboda je vždy setkání vnitřního a vnějšího? ? lze tuto obecnou tezi vystopovat v jednotlivých argumentech? Daří se MP předvést, jaké má toto setkání charakter? V jakém smyslu by toto setkání mohlo být podmíněno vyváženým vztahem mezi spontaneitou a konceptualitou, bezprostředností a reflexí?

 

 

13. Prezentace návrhů seminárních prací

 

Požadavky na atestace ? zápočet (pro studenty filosofie): pravidelná účast, plnění průběžně zadávaných úkolů (krátké úvahy, referáty), sepsání původní a volné úvahy v rozsahu 3-5 stran; zkouška/písemná práce (pro sinology): totéž co pro zápočet, práce bude delší (8-12 stran), měla by vycházet z vlastní reflexe a rozvádět původní argument, měla by přihlížet k sekundární literatuře a mít standardní náležitosti seminární práce

 

 

Primární literatura:

 

Mistr Zhuang: Sebrané spisy (přeložil Oldřich Král). Lásenice: Maxima, 2006

Zhuangzi jishi. Beijing: Zhonghua shuju, 1985

Watson, Burton. The complete works of Chuang Tzu . New York [etc.] : Columbia University Press, 1968

Van Norden, Bryan. Mengzi: With Selections from Traditional Commentaries. Hackett Publishing, November 2008

The Works of Mencius, transl. James Legge. London: Clarendon Press, 1895

Mengzi yizhu (Yang Bojun zhu). Beijing: Zhonghua shuju, 1964

Mengzi zhengyi. Beijing: Zhonghua shuju, 2007

Tchao Jüan-ming: Návraty. (přeložili Marta Ryšavá a Josef Hiršal). Praha: Odeon, 1966

The complete works of Tao Yuanming; translated and annotated by Tan Shilin. Taibei : Shu lin chuban youxian gongsi, 1993

Tao Yuanming ji jianzhu. Beijing: Zhonghua shuju, 2003

Zlomky starých stoikov. Bratislava: Pravda, 1984

Epiktétos: Rukojeť; Rozpravy. Praha: Svoboda, 1972

Hume: A Treatise of Human Nature. New York: Oxford University Press, 2000

Merleau-Ponty: Phénomenologie de la perception. Saint-Amand: Gallimard, 2008 (anglický překlad: Phenomenology of Perception. London; New York: Routledge, 2002)

 

Sekundární literatura:

 

Dilman, Ilham. Free will: a historical and philosophical introduction. London; New York : Routledge, c1999

Cheng, Anne. Dějiny čínského myšlení. Praha : DharmaGaia, 2006

Graham, A. C. Disputers of the Tao : philosophical argument in ancient China. Chicago: Open Court, 1998

Schwartz, B. The world of thought in ancient China. Cambridge, Mass. ; London : Belknap Press, 1985

Mote, F. W. Intellectual Foundations of China. New York: 1971

Dainian Zhang: Zhongguo zhexue dagang. Nanjing: Jiangsu jiaoyu chubanshe, 2005

Moellgard, Eske. An Introduction to Daoist Thought: Action, Language, and Ethics in Zhuangzi. Routledge Studies in Asian Religion and Philosophy. London and New York, 2007

Van Norden, Bryan W. Competing Interpretations of the Inner Chapters of the Zhuangzi. Philosophy East and West 46.2 (1996): 247-68

Harbsmeier, Ch. An Annotated Anthology of Comments on Zhuangzi (dva díly). Oslo: 1991

Puett, M. To become a god : cosmology, sacrifice, and self-divinization in early China. Cambridge ; London : Harvard University Asia Center, 2002

Vávra, Dušan. Guo Xiangův komentář k Vnitřním kapitolám díla Zhuangzi (diplomní práce obhájená v ÚDLV v r. 2007)

Bloom, I. ?Human Nature and Biological Nature in Mencius?. Philosophy East and West, Vol. 47, No. 1

Behuniak, James: Mencius on becoming human. Albany: SUNY, 2005

Ning, Chen. ?Concept of fate in Mencius?. Philosophy East and West, Vol. 47, No. 4 (Oct., 1997)

Raphals, Lisa. ?Fate, Fortune, Chance, and Luck in Chinese and Greek: A Comparative Semantic History?. Philosophy East and West, Vol. 53, No. 4 (Oct., 2003)

Moeller, H. G. Zhuangzi's "Dream of the Butterfly"-- a Daoist Interpretation. Philosophy East & West, Vol. 49, 1999

 Ziporyn, Brook. The Penumbra Unbound: The Neo-Taoist Philosophy of Guo Xiang. State University of New York Press, 2003

Sorabji, R. Self : ancient and modern insights about individuality, life, and death. Chicago : University of Chicago Press, 2006

 Bobzien, Susanne. Determinism and Freedom in Stoic Philosophy. Oxford: Clarendon Press, 2001

 Long, Anthony A. Epictetus : a stoic and socratic guide to life. Oxford; New York: Clarendon Press, 2002

 Rist, John M. Stoická filosofie. Praha: Oikoymenh, 1998