Ústav filosofie a religionistiky FF UK

Školní rok 2008-2009

 

Název kursu: Filosofie judaismu                                             2/-        2/-        Zk

Vyučující: Milan Lyčka

Pondělí, 08:20-09:55, učebna č. 225V

 

Anotace:

 

            Tradiční (orthodoxní) judaismus ze své podstaty nevěnuje velkou pozornost systematickému zpracování obsahu „židovské víry“. Impulsy k racionálnímu, pojmovému uchopení a vymezení tradičních náboženských konceptů přicházejí zvenčí, v menší míře přímým působením řeckého a helénistického filosofického myšlení, zejména však zprostředkovaně vlivem racionalistických směrů islámské theologie. Navzdory přijetí forem a terminologie, která je původně judaismu cizí, zachovala si židovská filosofie vždy specifický obsah, který souvisí se zvláštní úlohou Izraele v historickém kontextu světa, jak byla vždy chápána židovskými mysliteli.

            Kurs se zaměří na postižení specifických předpokladů (zejména biblických a talmudických) rozvoje systematického židovského myšlení ve starověku a bude sledovat historickou linii plného rozkvětu židovského filosofického myšlení ve středověku.

 

Povinná literatura:

 

Některá monografie o dějinách židovské filosofie, zejména:

 

Isaac Husik, A History of Mediaeval Jewish Philosophy. Atheneum, New York 1969

 

Julius Guttmann, Die Philosophie des Judentums (angl. Philosophies of Judaism. Doubleday & Company, New York 1966)

 

Colette Sirat, La philosophie juive au Moyen-Age (angl. A History of Jewish Philosophy in the Middle Ages. Cambridge University Press, Cambridge 1990)

 

Doporučená literatura:

 

Filón Alexandrijský, O stvoření světa. O gigantech. O neměnnosti boží. OIKOYMENH, Praha 2001

 

Kurt Schubert, Židovské náboženství v proměnách věků. Vyšehrad, Praha 1995

 

Alain de Libera, Židovská filosofie. In: Středověká filosofie, OIKOYMENH 2001

 

Pirkej avot: Výroky otců. Sefer, Praha 1994

 

Moše ben Maimon, Osm kapitol. Sefer, Praha 2001

 

Ja'akov Newman - Gavri'el Sivan, Judaismus od A do Z. Sefer, Praha 1992

 

Atestace:

 

Na konci druhého semestru skládají studenti zkoušku, struktura zkušebních otázek bude odrážet odpřednášenou látku a vybrané pasáže z povinné literatury.