Člověk a svět v moderní filosofii ? šťastná zkušenost alterity Alice Koubová 2008-09 ?Chcete-li do vysokých výšek, choďte po vlastních nohou! Nedávejte se nahoru nésti, nesedejte si na cizí hřbety a hlavy!? (Nietzsche, Tak pravil Zarathustra). V tomto semináři se pokusíme vzít Nietzscheho slova vážně a ze všeho nejdříve sesedneme ze všech filosofických hřbetů a hlav, abychom zkusili přemýšlet samostatně. ?Výkopem?, vstupní úvahou tohoto semináře přitom bude úvaha o zkušenosti s něčím, co nás jako zakoušející, jednající a přemýšlející lidi stále přesahuje a co přesto nelze označit jako ?něco? konkrétního, transcendentálního, metafyzického. Řeč bude o jinakosti (alteritě), kterou v naší zkušenosti nikdy nelze definitivně převést popisem na něco nám známého a vlastního. S touto jinakostí se ve filosofických popisech často váží emoce typu úzkosti, ohrožení, dezintegrace, nepříjemného otřesu. Naší počáteční tezí však bude, že zkušenost alterity je možno prožít jako zvláštní druh živelného štěstí a že tato zkušenost je bytostně spojená s tělem. Vstupní úvaha má posléze sloužit k rozvinutí společného myšlení, které se může přesunout i k dalším odvozeným tématům. Pokusíme se myslet tak, aby nešlo ani o ledabylé asociativní povídání, ani o pouhé resumování myšlenek cizích autorů. Po určité době naší vlastní práce se budeme moci inspirovat i jinde a rozvíjet naše úvahy přes taková témata jako je hra a štěstí, inspirace, myšlení jako tanec, laterální myšlení, téma potenciálního nekonečna v nestandardní teorii množin, souvislost perceptů, afektů a pojmů, vztah hlasu a fenoménu, téma těla jakožto živlu, úvahy o vášních radostných a bolestných atd. Konkrétní náplň semináře přizpůsobíme zájmu a iniciativě účastníků. Konání kursu: Místnost P26 - seminární místnost Katedry filosofie Přírodovědecké fakulty, Viničná 7. Kurs se koná ve středu od 10.00 do 11.30 hod a je jednosemestrální. Kurs je možno ukončit zkouškou.