Wittgensteinův Tractatus

 

Kurz věnovaný četbě a výkladu hlavního díla Wittgensteinovy rané filosofie. Důraz bude kladen na jeho postavení v rámci analytické tradice a filosofie vůbec, se zohledněním dvou protichůdných vlivů, které se v něm odráží, a na nich postavených dvou možných čtení Wittgensteinova díla, a to (1) vliv německého idealismu skrze postavu Gottloba Frega a (2) britského empirismu skrze Bertranda Russella. Z obecně filosofických, resp. logicko-sémantických pozic tak bude tematizován zejména protiklad (1) transcendentálně a (2) ontologicky založené filosofie na straně jedné, a (1) sémantického holismu a (2) atomismu na straně druhé.

 

Literatura

Wittgenstein, Ludwig, Tractatus logico-philosophicus. Lze používat německý originál či anglický překlad. Je možný i český překlad (Fialův, případně Glombíčkův), ale nejlépe v kombinaci s předchozími.

Wittgenstein, Ludwig, Notebooks, 1914-1916. University of Chicago Press, Chicago 1984.

Potter, Michael, Wittgenstein’s Notes on Logic, OUP, Oxford 2009

Black, Max, Companion to Wittgenstein’s Tractatus, Cornell University Press, Cambridge 1964.

Anscombe, G.E.M, An Introduction to Wittgenstein’s Tractatus, Hutchinson, London 1959.

Podmínkou atestu je aktivní účast, rozumná docházka (nejvýše tři absence) a ústně ci písemně vyhotovený referát na domluvené téma.