Obraz člověka ve filosofii dvacátého století (ZS a LS 2009/2010)

 

Václav Němec Ph.D.

 

Anotace

 

Kurs je určen především studentům nefilosofických oborů FF UK. Jeho cílem je zprostředkovat studentům elementární postupy filosofického myšlení, jež umožňují kultivovat a rozvíjet ono celkové porozumění sobě, světu a svému místu v něm, které je vlastní každému člověku a které předchází veškerému odbornému vědeckému poznání. Přednášky přibližují filosofické myšlení na příkladu řešení konkrétních filosofických otázek vztahujících se k člověku či lidské existenci jako takové. Témata přednášek jsou koncipována tak, že objasňují problém lidské existence z různých hledisek a východisek, jež jsou charakteristická pro hlavní směry a proudy filosofie dvacátého století. Kurs zároveň umožňuje seznámení s myšlenkami a koncepcemi řady významných myslitelů dvacátého století  (s čestnou výjimkou neopominutelného předchůdce filosofie existence S. Kierkegaarda), kteří přispěli k projasnění záhady, jíž je člověk sám sobě.  

     V rámci kursu budou představeny tři hlavní filosofické směry, resp. přístupy k problému člověka: (1) Filosofická antropologie, která si klade otázku zvláštního postavení člověka ve světě na pozadí poznatků moderních přírodních věd (představitelé: M. Scheler, A. Gehlen, E. Cassirer, P. Teilhard de Chardin); (2) filosofie existence, resp. existencialismus, který staví do centra pozornosti filosofického tázání člověka – jednotlivce s jeho konečnou svobodou, který hraje o svůj úděl v čase, tváří v tvář smrti a který skrze svá rozhodnutí může ztratit nebo získat sám sebe (S. Kierkegaard, K. Jaspers, M. Heidegger, G. Marcel, J. P. Sartre); (3) personalismus a filosofie dialogu, která se zaměřuje na specifický charakter lidské osoby s celým bohatstvím jejího života a zejména na význam interpersonálních vztahů (M. Scheler, M. Buber, P. L. Landsberg, E. Lévinas). Závěr kursu pak bude věnován několika obtížně zařaditelným autorům, kteří se pokoušeli o syntézu a zprostředkování mezi výše zmíněnými filosofickými směry (P. Ricoeur, E. Fink, H. Arendtová).  

 

Požadavky ke zkoušce

 

Celý dvousemestrální kurs je zakončen zkouškou v letním semestru. Zkouška proběhne formou ústního pohovoru. Předpokladem úspěšného absolvování zkoušky je osvojení látky, která bude vyložena v rámci přednášek, a nastudování alespoň jedné knihy z níže uvedeného seznamu doporučené literatury, která bude rovněž předmětem rozhovoru u zkoušky (pokud má zvolený titul méně než sto stran, je požadováno nastudování alespoň jednoho dalšího titulu). Při referování knihy u zkoušky je možno využít vlastních písemných poznámek.

 

Prameny ke studiu

 

Obsah přednášky není zpracován v souhrnné podobě ve skriptech či v nějakém jiném textovém materiálu, který by bylo možno jednoduše nastudovat. Účastníkům kursu budou průběžně rozdávány „handouty“ s výňatky textů probíraných autorů, popř. i s hlavními tezemi přednášky. Tyto materiály budou k dispozici též v moodle na webových stránkách Ústavu filosofie a religionistiky pod přístupovým heslem.      

 

Doporučená literatura

 

H. Arendtová, Vita activa, Praha 2007.

H. Arendtová, O myšlení, Praha 2001.

Bolest a naděje. Deset esejů o osobním zrání, vyd. J. Němec, Praha 1990.

M. Buber, Já a Ty, Praha 2005.

M. Buber, Problém člověka, Praha 1997.

E. Cassirer, Esej o člověku, Bratislava 1977.

E. Fink, Hra jako symbol světa, Praha 1993.

E. Fink, Oáza štěstí, Praha 1992.

A. Gehlen, Duch ve světě techniky, Praha 1972.

M. Heidegger, Bytí a čas, Praha 1996.

M. Heidegger, O humanismu, Praha 2000.

K. Jaspers, Úvod do filosofie, Praha 1996.

K. Jaspers, Šifry transcendence, Praha 2000.

W. Janke, Filosofie existence, Praha 1995.

S. Kierkegaard, Bázeň a chvění. Nemoc k smrti, Praha 1993.

S. Kierkegaard, Současnost, Praha 1969 (Olomouc 1996).

J. Lacroix, Smysl člověka, Praha 1970.

P. L. Landsberg, Zkušenost smrti, Praha 1990.

E. Lévinas, Totalita a nekonečno, Praha 1997.

G. Marcel, K filosofii naděje, Praha 1970.

G. Marcel, Přítomnost a nesmrtelnost, Praha 1998.

G. Marcel, Hodnota a nesmrtelnost. Člověk jako problém. Nebezpečná situace etických hodnot, in: P. Bendlová, Hodnoty v existenciální filosofii G. Marcela, Praha 2003.

E. Mounier, Místo pro člověka. Manifest personalismu, Praha 1948.

J. Patočka, Tělo, společenství, jazyk, svět, Praha 1995.

J. Patočka, Věčnost a dějinnost, Praha 2007.

P. Ricoeur, Filosofie vůle I: Fenomenologie svobody, Praha 2001.

P. Ricoeur, Život, pravda, symbol, Praha 1993.

J. P. Sartre, Bytí a nicota, Praha 2006.

J. P. Sartre, Vědomí a existence, Praha 2006.

J. P. Sartre, Marxismus a existencialismus, Praha 1966.

M. Scheler, Místo člověka v kosmu, Praha 1968.

M. Scheler, O studu, Praha 1993. 

P. Teilhard de Chardin, Místo člověka v přírodě, Praha 1993.

P. Teilhard de Chardin, Vesmír a lidstvo, Praha 1990.