ORIENTAČNÍ SYLABUS

„Filosofie jazyka“

(předmět ANALYTICKÁ FILOSOFIE)

ZS 2009

            T. Marvan

 

Úvod

Frege o smyslu a významu

Od deskriptivní teorie reference ke kauzálně-historické teorii

Davidsonova „radikální interpretace“

Griceův program intencionální sémantiky

Inferencialismus

Analytické/syntetické

Radikální překlad a problém behaviorismu

Wittgenstein o pravidlech a významu

Teorie řečových aktů

Metafora

 

 

 

 

 

Požadavky: Pro získání zápočtu je nutná aktivní účast na seminářích (více než třetinová absence na seminářích bude tolerována jen na základě závažných důvodů; pokud nemůžete na semináře docházet, oznamte to při začátku semestru vyučujícímu) plus pronesení referátu na semináři (témata referátů budou upřesněna na začátku semestru).

Ke zkoušce je třeba napsat seminární práci v rozsahu min. 10 a max. 15 normostran (1800 znaků na stranu včetně mezer) na téma, které se týká probírané látky. Témata prací je třeba předem konzultovat s vyučujícím.