Antická filosofie – Helénistické školy (zimní semestr 2009-2010)

 

            Úvod semináře bude věnován rámcovému představení jednotlivých helénistických škol na pozadí širšího rozvrhu antické filosofie (a problému její periodizace). Následným hlavní cílem je podrobnější výklad dvou klíčových a soupeřících systémů, jejichž tvůrci jsou stoikové a epikurejci. Vzhledem k  novému důrazu na systematičnost filosofické aktivity a její zásadní etické směřování bude v centru naší pozornosti cesta vedoucí od fyziky k etice. Naším východiskem tak bude představení kosmologie obou škol; všímat si přitom budeme i motivů, jimiž stoikové a epikurejci navazují na tzv. presókratické myslitele a ostře se odlišují od myšlení Platónova i Aristotelova. Směřování k etice nás postaví též před otázku, do jaké míry je propojení fyziky a etiky v obou školách přesvědčivé a zda jsou některé motivy stoického i epikurejského myšlení – a životního postoje – stále aktuální. Pokud jde o problematiku epistemologickou, bude jí věnována samostatná pozornost v kontrastu se skeptickými proudy příslušného období, ať už jde o skepsi pyrrhónskou či akademickou.

            Obsah semináře úzce souvisí s jednou částí souborné zkoušky z antické filosofie a měl by poskytnout základní vodítka pro individuální přípravu na zkoušku. Povinná i rozšiřující literatura bude k dispozici v semestrálním aparátu ve studovně knihovny ÚFaRu. Podrobnější seznam literatury a vhodný způsob práce s primárními i sekundárními texty budou probrány v úvodním semináři, v němž budou upřesněny i další organizační otázky. Podmínkou získání atestu, který je společný s kurzem „Antická filosofie – seminář A“, je referát v semináři A či písemná práce v rozsahu 7-10 stran.