Bytí nebytí II

Seminář volně navazuje na kurs věnovaný dialogu Sofistés konaný v minulém roce (Bytí nebytí I), je však na něm relativně nezávislý a je zamýšlen i pro studenty, kteří se loňského kursu neúčastnili.

Cílem kursu je podat výklad centrálních pasáží Platónova dialogu Sofistés (245e–264b) a seznámit se hlouběji se způsobem Platónova myšlení a s bohatstvím interpretačních možností, které jeho dialogy nabízejí.

Jak naznačuje již jeho dvojznačný název, seminář se soustředí na základní ontologické otázky a na Platónovo kritické navázání na eleatskou filosofii: Proč je podle Platóna otázka po bytí centrální filosofickou otázkou? V jakém smyslu nebytí je a bytí naopak není? Jak musíme bytí a nebytí chápat, aby tyto výroky nebyly protimluvem? Jakou roli v Platónově ontologii hraje řeč a dialektika jakožto umění zvládat ambivalenci lidské řeči a spojovat otázku po tom, co je, s otázkou po dobru a dobrém utváření našeho života? Do jaké míry lze touto dialektickou ontologií pochopit jako „strukturální ontologii“ promýšlející komplikované předivo různých podob vztahu totožného a různého? Je tato ontologie slučitelná s Platónovou „hierarchickou ontologií“, s níž se setkáváme v jiných dialozích a která pracuje s koncepcí různě dokonalých podob bytí? Lze smířit „analyticko-logický“ zájem o rozlišování různých významů bytí se spekulativní „metafysicko-religiózní“ touhou po podílu na plnějším a dokonalejším způsobu bytí? Bylo by možné na ontologii z dialogu Sofistés založit kosmologii, v níž by mělo smysl etické tázání? A kdo jsme my jakožto bytosti toužící po tom, co je, a zároveň stále zápasící s vlastní nepravdou?

 

Interpretace bude vycházet z českého překladu; kurs tedy nevyžaduje znalost řeckého jazyka, základní znalosti jsou však vítány. Atesty budou udělovány za patronát nad seminárním čtením, případně za vypracování seminárních prací.

 

Účast na tomto kursu je jednou ze dvou možností, jak absolvovat seminář ke skeletovým přednáškam „Helénistické školy“ a „platön a Aristotelés“. Alternativní možností je účast na dvou jednosemestrálních seminářích Karla Theina a Jakuba Jinka.

Seminář je možné absolvovat také jako volitelný kurs.

 

 

Výběrová literatura (tučně vyznačené tituly jsou již k dispozici v knihovně ÚfaR):

 

P. Aubenque (ed.): Etudes sur le Sophiste de Platon, Napoli 1991

R. S. Bluck: Plato's Sophist, Manchester 1975

F. M. Cornford: Plato's theory of knowledge, London 1964

L. M. de Rijk: Plato's Sophist: A Philosophical Commentary, Amsterdam u.a. 1986.

S. Rosen: Plato’s Sophist (The Drama of Original and Image), New Haven 1983

P. Kolb: Platons Sophistes, Theorie und Logos und Dialektik, Würzburg 1997

R. Rehn: Der Logos der Seele Hamburg 1982

Noburu Notomi: The unity of Plato’s Sophist: between the sophist and the philosopher, Cambridge 1999

M. Migliori: Plato’s Sophist, Value And Limitation of Ontology, St. Richarz 2007

D. Ambuel: Image and Paradigm in Plato's Sophist, Las Vegas/ Zürich/Athens, 2007

N-L. Cordero, Platon, Le Sopiste, Paris 1993