Dobro a evoluce

 

 

Pracovní seminář bratří Špinků je pokusem nabídnout prostor prosetkávání dvojí typu tázání: jednoho, jež vychází z biologického zkoumání evoluce, a druhého, jež vyrůstá z  filosofického promýšlení otázek po dobru a zlu. Vzhledem k diskusní a experimentální povaze semináře budejeho obsah (doufáme že i za pomoci účastníků semináře) teprve postupně upřesňován. Pro výchozí orientaci jsme vytyčili následující okruhy otázek (v případě prvního okruhu uvádíme příklad podrobnějšího, stále však pracovního seznamu témat, která bychom rádi společně promýšleli):

 

I. Co je to „biologická evoluce“ a jaképojetí bytí předpokládá?

-        Do jaké míry představuje evoluční biologie definitivní rozchod s teleologickým porozuměním živé přírodě, případně lidskému životu?

-        V jakém smyslu je „neteleologické“ pojetí bytí, které předpokládá evoluční biologie, „výskytové“? Umožňuje takové bytí porozumět tomu, co je, nikoli však tomu „co by mělo být“? Může se o něj opřít nějaké hodnocení, nebo dokonce hodnocení ve smyslu dobra a zla?

-        Je pojetí bytí, s nímž pracuje evoluční biologie, důležité pro etickou problematiku? A jaký je v této souvislosti vztah mezi etickými a ontologickými otázkami?

-        Do jaké míry je bytí, které je předmětem tázání evoluční biologie, „procesuální“ a „časové“ (neboť mj. pomocí minulých procesů – přirozeného výběru – vysvětluje současný stav – adaptivní vlastnosti organismů -, které v jistém smyslu umožňují být „připraven na budoucnost“). Do jaké míry je to toto bytí „relační“ a „kompetitivní“ (neboť se vždy jedná o větší a menší zdatnost vůči jiným „subjektům“ evoluce)? Je pro vztah evoluce k otázkám dobra a zla důležité, zda se zaměříme na proces přírodního výběru a jím způsobeného vývoje, anebo na mechanismus tohoto procesu, reprezentovaný pojmem „biologické zdatnosti“?

-        Kdo je vlastním „subjektem“ evoluce, případně jaký je vztah jednotlivých potenciálních subjektů evoluce, tj. např. molekul, genů, jedinců, jejich společenství, biologických druhů a komplexních biologických celků typu Země? Jaký význam má pro pochopení evoluce a jejího případného vztahu k etickým otázkám tato „mnohovrstevnatost“ evoluce, případně vznik nových úrovní (zejména eukaryotní buňky, mnohobuněčných organismů či lidského společenství)?

-        Jak nosná je myšlenka, že dobro a zlo (ve smyslu etického rozlišování či směřování člověka) vzniká právě s touto poslední a nejmladší úrovní „biologické“ komplexity? A pokud by tomu tak bylo, proč má lidská způsobilost vypracovat si schopnost mravního rozlišování tak výlučné postavení mezi ostatními podobně vzniklými lidskými způsobilostmi a schopnostmi?

 

II. Biologická a kulturní evoluce. Geny, memy, a lidské dějiny. Dějinná a kulturní podmíněnost lidských mravů a etické reflexe.

 

III. Determinismus a svoboda z perspektivy evoluční biologie a filosofie. Jaký typ determinismu, případně svobody biologická evoluce předpokládá a dokáže vysvětlit.

 

IV. Lidská přirozenost, mravnost a altruismus. V jakém smyslu je lidská mravnost a etika srozumitelná jako rozvinutí potencialit obsažených v sociálním jednání příbuzných živočišných druhů? Je výstižné, užitečné či správné zjednodušit otázku mravnosti a etiky na otázku altruistického chování? Jaké jiné „stavební kameny“ či aspekty mravnosti a etiky by mohly otázku altruismu doplnit? Do jaké míry jsou tyto aspekty biologicky popsatelné a zkoumatelné?

 

V. Evoluční biologie jako věda. S jakým pojetím vědy evoluční biologie pracuje a v jakém smyslu může být z perspektivy evoluční biologie její vlastní poznání dobré? Do jaké míry se evoluční biologie může a má činit nárok na univerzální výklad živé přírody a specielně také člověka? Má, zejména v případě člověka, evoluční biologie také jiné zdroje motivace a inspirace, než pravdivé poznání evolučních procesů? Například snahu ukázat, že vážně přijímané rozlišování dobra a zla(zejména v lidském chování, ale také například ve „vztahu k přírodě“, či přirozeným hodnotám jako biodiverzita) je s evolučním výkladem původu člověka slučitelné či dokonce na jeho základě lépe pochopitelné a snáze uskutečnitelné? Může být filosofická tradice dobrým pramenem této motivace a inspirace?

 

 

 

Diskuse, k níž jsou srdečně zváni všichni účastníci semináře, se bude opírat o vybrané biologické a filosofické texty.

 

Těšíme se na Vaši účast a především na Váš aktivní podíl v tomto poněkud dobrodružném podniku!

 

 

 

 

 

 

-------------------------

Technická poznámka:

 

Vzhledem k pomalosti a dalším limitům Moodlu byla pro účely semináře zřízena speciální stránka na serveru Dropbox (www.getdropbox.com), na níž budou postupně zveřejněny materiály k jednotlivým tématům. Pozvání na tuto stránku obdrží všichni účastníci, kteří Štěpánovi Špinkovi dodají své e-maily (písemně na semináři, případně nae-mailovou adresu stepan.spinka@volny.cz).K přístupu na tuto stránku je zapotřebí vytvořit si (po pozvání) svůj účet natomto serveru (kromě jména a e-mailu nejsou požadovány žádné další Vaše údaje), není však nutné instalovat si stejnojmenný zálohovací a synchronizační program (který však lze doporučit Vaší pozornosti, neboť kromě jiného využití umožňuje automaticky stahovat vyvěšené texty na Váš počítač). Přihlášení účastníci mohou na tuto stránku také vyvěšovat své diskusní příspěvky a další materiály.