Henri Bergson

Trvání

 

Lenka Karfíková – Klára Jelínková

 

ZS 2009/10

úterý 16,50- 17,30 (začátek 6.10. 2009)

ETF, Černá 9, 3. patro, míst. S1

 

V semináři se čte druhá část knihy Henri Bergsona, Čas a svoboda (Essai sur les données immédiates  de la conscience) věnovaná struktuře vědomí. Primární literatura

Henri Bergson, Čas a svoboda, Esej o bezprostředních datech vědomí, přel. Boris Jakovenko, Praha, Filosofia, 1994

Henri Bergson, Essai sur les données immédiates  de la conscience in Oeuvres, PUF 1970

Henri Bergson, Myšlení a pohyb, přel. Jakub Čapek a kol., Praha, Mladá fronta, 2003

Henri Bergson, O povaze času, přel. K. Gajdošová, Filosofický časopis 2002/2

Henri Bergson, Hmota a pamě», přel. Alan Beguivin, Praha, Oikúmené, 2003

Henri Bergson, Dva zdroje morálky a náboľenství, přel. Josef Hrdlička, Praha, Vyšehrad, 2007

Henri Bergson, Duchovní energie, přel. Marie Novotná a kol., Praha, Vyšehrad, 2002

Henri Bergson, Duše a tělo, přel. Josef Helm, Olomouc, Votobia, 1995

Henri Bergson, Smích, přel. E. a L. Majorovi, Praha, Naše vojsko, 1993

Henri Bergson, Vývoj tvořivý, přel. F. ®akavec, Praha, 1919

Sekundární literatura

Jakub Čapek [editor publikace]: Filosofie Henri Bergsona. Základní aspekty a problémy. Praha: OIKOYMENH. 2003

Jakub Čapek: Henri Bergson na cestě ke skutečnému času  In: Filosofický časopis. 2002, roč. 50, č. 2, s. 229-248.

Jakub Čapek: Poznámka k Bergsonovu pojetí metafyziky In: Kritický sborník. 2000, roč. 11, č. XIX, s. 103-105. 

Milíč Čapek, Henri Bergson, Praha, 1939

Gilles Deleuze, Bergsonismus, přel. Josef Fulka, Praha, Garamond, 2006

Jan Sokol, Rytmus a čas, kap. Čas a vědomí, Henri Bergson, s. 149-154, Praha: OIKOYMENH 1996

Miloš Ševčík, Bergsonova představa komické představivosti a smíchu, Praha, FF UK 2008

Miloš Ševčík, Umění jako odkaz na realitu času, Praha, FF UK 2005

 

Sekundární ve francouzštině

Frédéric Worms, Bergson ou les deux sens de la vie, PUF 2004

Vladimir Jankélévitch, Henri Bergson, PUF Paris 1999.

Henri Gouhier, Bergson dans l´histoire de la pensée occidentale, Vrin, Paris 1989.

Alexis Philonenko, Bergson, Aubier Paris 2000.