Jakub Čapek, Jakub Novák

 

Liberálové a ti druzí

 

Filosofie liberalismu přichází se specifickým pojetím vztahu mezi svobodou (jedince) a politikou. S pomocí dvou klasických liberálních autorů (Benjamin Constant, Isaiah Berlin) se seznámíme s hlavními distinkcemi liberálního myšlení, abychom se je poté pokusili vystavit kritice. Výrazným oponentem liberalismu, jehož námitky měly velký historický dopad, byl K. Marx. Jak Berlin, tak Aron se ve svých úvahách o svobodě v liberálním smyslu vymezovali též vůči Marxově nauce. Druhou, zásadně odlišnou kritikou liberalismu, je myšlení H. Arendtové. Smyslem kurzu je nastínění jádra liberální nauky o svobodě a vystavení této nauky konfrontacím.

 

 

Primární literatura:

B. Constant, O antické svobodě ve srovnání se svobodou moderní, přel. H. Dohnálková, in: Reflexe, 30/2006, str. 77-97.

K. Marx – Zur Judenfrage, 1844 (K židovské otázce)

I. Berlin, Dva pojmy svobody, in: I. Berlin, Čtyři eseje o svobodě, přel. M. Pokorný, Praha 1999.

R. Aron, Esej o svobodách. Zkoumání moderní civilizace, přel. Vladimír Jochmann, Bratislava, Archa, 1992

H. Arendtová, Co je svoboda?, přel. M. Palouš, in: Mezi minulostí a budoucností, CDK, Brno 2002, str. 129 – 152.

H. Arendtová, Původ totalitarismu, kap. IX: Rozpad národního státu a konec práv člověka, Oikúmené, Praha 1996, str. 380 – 425.

 

Sekundární literatura:

P. Manent, Histoire intellectuelle du libéralisme, Hachette, Paris 1987

P. Manent, Les libéraux, Gallimard, Paris 2001

M. Foucault, Zrození biopolitiky, přel. P. Horák, CDK, Brno 2009

R. Dahrendorf, Pokoušení nesvobody. Intelektuálové v časech zkoušek, přel. J. Zoubková, Jinočany 2008

G.F. Gaus, Contemporary Theories of Liberalism, SAGE, London 2003

J. Gray, Dvě tváře liberalismu, přel. D. Micka, Mladá fronta, Praha 2004

G. Agamben, Prostředky bez účelu, přel. N. Bonaventurová, SLON, Praha 2003

A. Swift, Politická filozofie. Základní otázky moderní politologie, přel. D. Šmejkalová, Portál, Praha 2005.

Novák, Miroslav: Mezi demokracií a totalitarismem. Aronova politická sociologie industriálních společností 20. století

 

Požadavky k získání atestu (Z)

- referát v hodině (je třeba jej konzultovat s vyučujícími a připravit pro účastníky kurzu „handout“: argumentační strukturu referátu)

nebo

- seminární práce, v níž autor spolehlivě vyloží přinejmenším dvě nauky probírané v kurzu a pokusí se uvést je do vztahu. Rozsah 2 500 – 3 000 slov.