Řecké náboženství 

Anotace

Cílem kurzu je podat úvod do řeckého náboženství. V zimním semestru bude podán přehled jeho základních struktur a institucí. Ukážeme si, jak řecké náboženství fungovalo a jakou roli v životě Řeků hrálo. Letní semestr bude věnován řeckým bohům. Na mýtech, kultech a ikonografii se pokusím předvést vnitřní povahu a tvar každého boha, zahlédnout jednotu za množstvím jeho manifestací a ukázat, jaké místo v myšlenkovém a společenském světě Řeků mu náleželo. I zde bude hrát důležitou roli interpretace.

Kurs je určen pro religionisty, a proto nebude jen neutrálním historickým líčením fakt, ale bude se zároveň snažit na řeckém materiálu předestřít obecnější náboženská témata. Velký prostor bude věnován interpretaci jednotlivých náboženských jevů, aby si tak studenti neodnášeli pouze poznatky o Řecku, ale naučili se s nimi zároveň religionisticky pracovat a aplikovat pak tytéž postupy i na jiné náboženské oblasti. Díky tomu by přednášky měly být přínosné i pro studenty s odlišnými náboženskými specializacemi. Metodologicky bude kurs navazovat především na historickou antropologii pařížské školy J.-P. Vernanta a jeho kolegů, která propojila durkheimovský sociologický přístup se strukturalismem. Vedle toho však budou brány v potaz všechny další důležité výklady řeckého náboženství, jaké byly ve 20. století podány.

Sylabus

ZS: Struktura a fungování řeckého náboženství

5.10.    Úvod: řecké náboženství z religionistického hlediska; historický kontext; základní prameny
12.10.  Náboženství a polis
19.10.  Posvátný okrsek a chrám
26.10.  Svátky I
2.11.    Svátky II. Oběť.
9.11.    Kněží. Věštění
23.11.  Přechodové rituály
30.11.  Mystéria a mysterijní kulty: obecná charakteristika; menší mystéria; Samothráké, Eleusis
7.12.    Úděl duše po smrti; héróové.
14.12.  Nové náboženské proudy; Dionýsova mystéria; orfismus
4.1.      Náboženství a řecká filosofie

LS: Bohové

22. 2.  Kdo jsou bohové a jak je lze studovat
1. 3.    Počátky všeho a nastolení Diovy vlády
8. 3.    Zeus a Héra
15. 3.  (Héra – dokončení). Afrodíté
22. 3.  (Afrodíté – dokončení.) Démétér
29. 3.  Artemis
5. 3.    Velikonoce
12. 3.  Athéna
19. 4.  Apollón
26. 4.  Dionýsos
3. 5.    Hermés
10. 5.  Řecká mytologie


Požadavky k atestu

Kurz je po každém semestru atestován zkouškou v hodnotě 4 kreditů; studenti se starším studijním plánem, kteří mají předepsanou jednu dvousemestrální zkoušku v hodnotě 6 kreditů, skládají obě zkoušky naráz až po druhém semestru a budou jim dohromady započítány jako jedna dvousemestrální zkouška.

Při každé zkoušce obdrží student na výběr ze dvou otázek. Zadaná literatura se bude zkoušet pouze v rozsahu udávaném rozmezím stran u jednotlivých otázek (stránkování vychází z anglických vydání). V případě náboženské praxe bude důraz kladen především na pochopení její struktury a jejího fungování.

Veškerá literatura je k dispozici též na Moodlu.

I) Řecká náboženská praxe:

Otázky:

1) Polytheistická zbožnost: pluralita vs. konzervativismus (BS 11–15; SP 76–88)

2) Rituály: oběť, úlitba, modlitba (BS 27–45; SP 33–36)

3) Kněží; kultovní místa (BS 46–62)

4) Rity přechodu (BS 63–79; SP 89–97)

5) Náboženství ve společnosti a v politice (BS 80–101)

6) Svátky (BS 102–111; SP 25–46)

7) Panhelénské kulty (BS 112–132)

8) Úděl duše po smrti; héróové (EM, kap. 3; BS 178–182)

9) Mystéria; orfismus (BS 132–140; SP 112–125; Eleusínská mystéria)

10) Náboženství a řecká filosofie (SP 126–142)

Literatura:

BS:  Louise Bruit-Zaidman – Pauline Schmitt-Pantel, Religion in the Ancient Greek City, Cambridge: Cambridge University Press, 1992 (fr. orig. La religion grecque, Paris: Armand Colin Editeur, 1989).

SP:  Simon Price, Religions of the Ancient Greeks, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

EM:  P. E. Easterling – J. V. Muir (eds.), Greek Religion and Society, Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

Výklad o eleusínských mystériích je interní text R. Chlupa (nutno stáhnout z Moodlu).

Jako alternativa k článku z EM o údělu duše po smrti může posloužit též R. Chlup, „Formování pojmu duše v Řecku klasické a archaické doby", in R. Chlup (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia, 2007, s. 38–88 (článek je třikrát delší, ale zato je v češtině).


II) Bozi a hrdinové

Otázky:

1) Počátky všeho a Diova vláda

2) Héra a její synové (Héfaistos a Arés)

3) Afrodíté

4) Démétér

5) Artemis

6) Athéna

7) Apollón

8) Dionýsos

9) Hermés

10) Athénské mýty

11) Héraklés

12) Trójská válka

13) Thébský cyklus

Literatura k části II je sestavena z nejrůznějších zdrojů a je nutno si ji stáhnout z Moodlu.