Úvod do religionistiky

 

Tomáš HALÍK, Radek CHLUP, Milan LYČKA:

 

Anotace:
Cílem kursu je v řadě přednášek představit klasiky oboru, shrnout jejich přístup ke studiu náboženství a zhodnotit jejich význam z hlediska současné religionistiky. Studenti budou zároveň seznámeni se základní literaturou ke každému probíranému autorovi. Kurs je určen primárně pro studenty prvního ročníku, ale může být užitečný i pro studenty vyšších ročníků, kteří v minulosti neměli možnost žádný podobný kurs absolvovat.

 

Sylabus:
5.10. Edward B. Tylor a James G. Frazer (Radek Chlup)
12.10. Rudolf Otto (Milan Lyčka)
19.10. Émile Durkheim (Radek Chlup)
26.10. William James (Tomáš Halík)
2.11. Bronislaw Malinowski a A. R. Radcliffe-Brown (Radek Chlup)
9.11. Sigmund Freud a C. G. Jung (Tomáš Halík)
23.11. Joachim Wach (Milan Lyčka)
30.11. G. van der Leeuw (Milan Lyčka)
7.12. Mircea Eliade (Milan Lyčka)
14.12. C. G. Jung (Tomáš Halík)
4.1. Edward E. Evans-Pritchard (Radek Chlup)

 

Atestace:
Zápočet z Úvodu do religionistiky lze získat napsáním klausurní práce na zadané téma vycházející z níže uvedené povinné četby k probíraným religionistům. Na psaní bude k dispozici devadesát minut. Pro klausury budou každoročně vypsány tři termíny: v únoru, červnu a září (sledujte nástěnky a aktuality na hlavní webové stránce). Pro každý termín klausur budou připravena dvě témata, z nichž si studenti budou moci vybrat. Úkolem bude o zadaném tématu pojednat tak, aby byl výklad naprosto srozumitelný pro začátečníka a mohl hypoteticky sloužit jako učební text k našemu kursu. Je proto třeba např. vysvětlit význam všech odborných termínů, které budou při výkladu použity. Bude-li úkolem vysvětlit u daného autora nějaké úzké téma (např. pojetí posvát­na), bude často pro ozřejmění kontextu zapotřebí předestřít též obecnější nástin autorova pojetí náboženství. Jedno ze zadaných témat bude vždy koncipováno jako srovnání dvou různých religionistických koncepcí. Bude-li např. zadáno téma "Původ náboženství u Tylora a Frazera", úkolem studenta bude: 1) vysvětlit Tylorovo pojetí, 2) vysvětlit Frazerovo pojetí a 3) vysvětlit, co mají obě koncepce společného a v čem se liší.

 

Povinná literatura:

1) Texty k L. Lévy-Bruhlovi, R. Ottovi, M. Weberovi, C. G. Jungovi, A. R. Radcliffe-Brownovi, B. Malinowskému, J. Wachovi, G. van der Leeuwovi a P. Bergerovi jsou shromážděny v inter­ních skriptech ÚFaR Úvod do religionistiky [signatura F - I2-Ant-1,a,b]. K dispozici jsou též na Moodlu.

2) Pramenem pro zbývající autory je Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion, Oxford: Oxford University Press, 1996 [signatura F - I4-Pal-1,a-c], a to v následujícím rozsahu:

Edward Tylor - s. 18-29, 44-47
James G. Frazer - s. 30-47
Sigmund Freud - s. 57-73, 77-83
Émile Durkheim - s. 98-118
Mircea Eliade - s. 161-192
Edward E. Evans-Pritchard - s. 202-210, 214-5, 219-227

I tyto texty jsou k dispozici na Moodlu.