Náboženství Keltů I-II

Anotace:
Cílem kursu je poskytnout úvod do studia náboženských kultur Keltů jak kontinentálních (především Galie) tak ostrovních (především Irsko a Wales). Zimní semestr (= N.K. I) zahájí prolegomenální část: dějinný nástin (od prehistorického období do vr-chol-ného středověku), přehled keltských jazyků a písemnictví, utřídění pramenů ke studiu, bibliografická orientace. Zbývající část zimního semestru je věnována výkladu o třech lokálních keltských (sub)panteonech (galském, irském, velšském) a pro-ble-ma-tice dešifrování tzv. interpretatio romana (resp. graeca). V letním semestru (= N.K. II) se pozornost obrátí k pokusu o rekonstrukci některých teologických (zoomorfní a antro-po-morf-ní symbolika posvátna, pokusy o její překonávání, božstva a přírodní síly, božské meta-mor-fó-zy), antropologických (stavovská a héroická etika, otázka průkaznosti či ne-prů-kaz-no-sti nauky o metempsychóze, koncepce tzv. sídu) a kosmologických struktur (Lebor Gabála Érenn jako „mýtus o stvoření“, fragmenty eschatologických představ, kos-mický řád a jeho garance). Dále následuje výklad o kultickém rozměru nábo-ženského života Keltů: typologie svatyní a kultiští, kněžské vrstvy a jejich kompetence, obět-ní praxe, posvátné časy, věštebné techniky, magické úko-ny, přechodové rituály atd. Závěr kursu přináší několik informací o christianizaci keltských etnik a vzniku tzv. neodruidismu.

Sylabus:
1. Kulturně-historický přehled I: geografické vymezení, otázka etnogeneze Keltů, etapy dějin keltského panství, jeho částečná romanizace, hospodářský život, společenské zřízení, společenské vrstvy
2. Kulturně-historický přehled II: písmo ogam, rozdělení keltských jazyků na goidelské (irština, skotská a irská gaelština, manština) a britonské (galština, velština, kornština, bretonština)
3. Povaha pramenů ke studiu: archeologické nálezy materiální kultury (sakrální objekty, obětiště, nekropole, sochy, drobné plastiky atd.), piktografické dokumenty (reliéfy, kultovní nádoby atd.), písemné prameny (epigrafický materiál, zprávy antických autorů, středoirské a středovelšské písemnictví), role komparativních a etnografických dat
4. Galský panteon I: generické pojmy, problém interpretatio romana, resp. graeca, ot. keltsko-římské synkretizace, „Cæsarova pentada“ (galský Iuppiter, Mercurius, Mars, Apol-lo, Mi-ner-va) a další božstva (galský Dis Pater, Vulcanus, Neptunus, Hercules, Silvanus atd.)
5. Galský panteon II: genuinně keltské reprezentace, „Lucanova triáda“ (Teutates, Esus, Taranis) a další božstva (Lugus, Ogmios, Sucellus, Cernunnos, Epona atd.)
6. Irský panteon I: Tuatha Dé Da-nann a jeho nejdůležitější reprezentanti (Nuada, Lug, Ogma, Dagda)
7. Irský panteon II: další božstva (Diancecht, Mac Oc, Goibniu, Credne, Luchta, Donn, Nechtan, Ler, Manannán, Brigit atd.)
8. Velšský panteon I: problém transpozice božských entit do héroických postav, příklad: 1. a 4. větev Mabinogi
9. Velšský panteon II: pokusná identifikace nejdůležitějších reprezentantů (Nudd, Llew, Gwydyon, Math, Mabon, Govannon, Arawn/Pwyll, Llyr, Manawyddan, Arianrhod, Rhiannon atd.)
10. Teologie: koncepce božství (klidový stav, ikonická „cudnost“, tzv. genii cucullati, feth fiada a brat), „potrojná teologie“, antropomorfní a zoomorfní reprezentace, božské metamorfózy a jejich transpozice na postavy héroů
11. Kosmologie: kosmogonický charakter Lebor Gabála Érenn, elementární kosmické síly („živly“), pentadický obraz světa, kosmický řád a jeho garance, fragmenty kolektivní eschatologie
12. Antropologie: fragmenty antropogonie, stavovská a individuální etika (observance tzv. geasa), héroický ideál
13. Thanatologie: ot. průkaznosti či ne-prů-kaz-no-sti nauky o metempsychóze, koncepce tzv. sídu, „nešťastné“ a „šťastné“ zásvětí, tradice o cestách do zásvětí
14. Bohoslužebné prostory I: generické pojmy (nemeton, nemed), onomastická a archeologická evidence, posvátné okrsky ve volné přírodě (háje, vodní zřídla, toky a plochy, jeskyně)
15. Bohoslužebné prostory II: uměle konstruované sakrální stavby, asimilace megalitických objektů, zřizování posvátných «náspů» (tzv. Viereckschanzen) a chrámů, jejich typy, dispozice a orientace, řecko-římské vlivy na sakrální architekturu
16. Bohoslužební aktéři I: společenský statut, noviciát, jednotlivé sacerdotální stavy (druidové, bardové, vatové), jejich rozdílné kompetence a společné znaky, kněžství žen
17. Bohoslužební aktéři II: transformace stavu bardů do kolégia filidů v Irsku po christianizaci, částečná asimilace druidských a vatských kompetencí
18. Bohoslužebné symboly: výtvarné a nevýtvarné idoly, archeologická evidence
19. Obětní praxe: bohoslužebné (krvavé, nekrvavé, předkladné), záslibné (tzv. votivní dary), expiační a věštebné oběti, „desátky“, ot. lidské oběti a tzv. „kultu lebek“
20. Bohoslužebné slavnosti: čas profánní a posvátný, keltské kalendáře, čtveřice výročních svátků (samain, imbolc, beltaine, lugnasad)
21. Divinace: typy deduktivní divinace (oiónomancie, kléromancie, kapnomancie, oniromancie, nekromancie) a ordál
22. Magie: starověké inkantační texty, literární využití „magické situace“ ve středoirském a středovelšském písemnictví, cerd cumainn a jeho typy (tzv. magie „písma“, „slova“, „pohledu“ atd.)
23. Přechodové rituály: narození, iniciace do dospělosti, sňatek, exkomunikace, pohřeb
24. Konfrontace s křesťanstvím: etapy christianizace, paralelní proces asimilace a diabolizace keltských náboženských struktur křesťanskou církví
25. Neodruidismus: faktory vzniku, obecné rysy neodruidské spirituality a kultu, neodruidská společenství v Británii, Francii, Spojených státech a České republice

Povinná literatura:

Jeffrey Gantz, Early Irish Myths and Sagas. Harmondsworth: Penguin Books, 1981; London: Penguin Books, 1988 (2. vyd.).
Proinsias Mac Cana, Celtic Mythology. London: Newness Books, 1968; 19832; London: Chancellor, 1996 (3. vyd.).
Miranda Jane Green, Exploring the World of the Druids. London: Thames & Hudson, 1997.

Doporučená literatura:
Miranda Jane Green, Dictionary of Celtic Myth and Legend. London: Thames & Hudson, 1992.
Miranda Jane Greenová, Keltské mýty. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998.
Ronald Hutton, The Druids: A History. London: Hambledon, 2007.
Françoise Le Roux – Christian-Joseph Guyonvarc’h, Les Druides. Rennes: Ouest-France, 1986 (4. vyd.).
Mabinogi: Keltské pověsti. Přel. Jan Vilikovský. Praha: »Zvláštní vydání...«, 1995 (4. vyd.).
Bernhard Maier, Die Druiden. München: C. H. Beck, 2009.
Bernhard Maier, Lexikon der keltischen Religion und Kultur. Stuttgart: Kröner Verlag, 1994. [Angl. překl.: Dictionary of Celtic Religion and Culture. Woodbridge: Boydell & Brewer, 1997.]
Bernhard Maier, Die Religion der Kelten: Götter – Mythen – Weltbild. München: C. H. Beck, 2001.
Alwyn Rees – Brinley Rees, Celtic Heritage: Ancient Tradition in Ireland and Wales. London: Thames & Hudson, 1961.
Joseph Vendryès, La religion des Celtes. Spézet: Coop Breizh, 1997.
Jan de Vries, Keltische Religion. Die Religionen der Menschheit 18; Stuttgart: Walter Kohlhammer, 1962. [Franc. překl.: La religion des Celtes. Paris: Payot, 1963; 1988 (reprint).]