Rituál a jeho interpretace


Kurs si klade za cíl předvést různé interpretační postupy, které jsou dnes aplikovány při výkladu rituálů. Nepůjde v něm o rozbor obecných teorií rituálu, nýbrž výklady různých konkrétních rituálů v jejich specifickém kulturním prostředí. Bude se ptát, jaký je v daném kontextu smysl každého rituálu, jaká je jeho vnitřní logika, co pro účastníky znamená a jak se vztahuje k jejich hodnotovému a společenskému systému. Jinými slovy, budeme se učit dešifrovat sémantiku rituálu: zdánlivě bizarní rituální úkony budeme vztahovat k širším kulturním souvislostem a v jejich rámci se je budeme snažit nahlédnout jako smysluplné.

Jelikož se budeme učit interpretovat konkrétní rituály v jejich kontextu, bude seminář nejen obecně metodologický, ale také dějinně náboženský. Abychom mohli kontextuální sémantickou analýzu provádět důkladně, budeme se po celou dobu držet v jediné náboženské oblasti starého Řecka. I zde navíc budeme sledovat jen jeden sémantický výsek: zaměříme se na rituály, v nichž figurují ženy. Budeme na jedné straně sledovat, jakým způsobem tyto rituály pomáhaly formovat a artikulovat ženskou zkušenost, na druhé straně pak budeme zkoumat, jakou roli ve strukturálním poli řeckého náboženství hrály ideální obrazy ženství, které ženy ve svých rituálech ztvárňovaly, a jakým způsobem tyto obrazy zapadaly do klasifikačního systému vymezujícího základní vztahy, na nichž řecká společnost stála.

Všechna tato témata budeme každopádně soustavně sledovat v širších religionistických souvislostech. Řecké náboženství pro nás bude příležitostí pro osvojení obecnějších interpretačních postupů, které lze aplikovat i na jiné náboženské oblasti. Příležitostně budeme ostatně rozbor řeckých rituálů prokládat exkursy do jiných oblastí a srovnávat je s antropologickými výklady obdobných rituálů v Africe či jihovýchodní Asii. Metodologicky bude kurs zakotven v sociální a strukturální antropologii.

Průběh semináře a požadavky k atestu
Kostru semináře budou tvořit zadané texty, které budou všichni účastníci povinni si na každou hodinu přečíst a o nichž poté budeme diskutovat. Ke každému článku bude zároveň zadána řada otázek, které budou formulovat hlavní problémy v článku řešené, a budou tak usnadňovat orientaci v něm. Tyto otázky budou pak tvořit též základní osnovu našich diskusí, a všichni účastníci by si proto z hodiny na hodinu měli promýšlet odpovědi na ně.

Podmínkou získání zápočtu bude vedle aktivní účasti na semináři především převzetí odpovědnosti za některou z hodin. Při hodině, za niž je zodpovědný, bude student v zásadě dělat totéž co jindy, ale důkladněji: bude mít text nastudovaný a odpovědi na zadané otázky promyšleny lépe než ostatní, a bude tak vlastně sloužit jako jakási „pojistka", která se ke slovu bude dostávat vždy, když ostatním účastníkům semináře „dojde dech". Zároveň bude ve spolupráci s učitelem napomáhat kritickému rozboru: upozorňovat na jeho předpoklady, podtrhovat body, které mu v daném textu připadají zásadní a které naopak problematické, vztahovat argumentaci textu k přístupu jiných probíraných autorů apod.

Seminář je vhodný pro studenty religionistiky od druhého ročníku výš. Je určen nejen pro zájemce o antické náboženství, ale i pro studenty, kteří se specializují na odlišné kulturní oblasti. Je nicméně samozřejmé, že bez jakéhokoli povědomí o náboženství antického Řecka by četba zadaných textů byla dosti obtížná. Doporučuje se proto přinejmenším paralelní navštěvování přednášek Řecké náboženství.


Pracovat budeme mimo jiné s následujícími texty:

H. S. Versnel, „The Roman Festival for Bona Dea and the Greek Thesmophoria", in Transition and Reversal in Myth and Ritual, Leiden: E. J. Brill, 1994

Barbara E. Goff, Citizen Bacchae: Women's Ritual Practice in Ancient Greece, Berkeley : University of California Press, 2004

Marcel Detienne, The Gardens of Adonis: Spices in Greek Mythology, Princeton: Princeton University Press, 1994 (fr. orig. Les jardins d’Adonis, Paris: Gallimard, 1972)

J. Winkler, „Laughter of the Oppressed", in The Constraints of Desire, London – New York: Routledge, 1990, s. 188-209

James Redfield, The Locrian Maidens, Princeton: Princeton University Press, 2003, kap. 4: „The Locrian Maidens at Troy", s. 85–150