Ústav filosofie a religionistiky FF UK
Školní rok 2009/2010 zimní semestr

Filosofická racionalizace halachy v moderní židovské orthodoxii
(Josef Solovějčik)                                     2/Z    -/-

Seminář k dějinám náboženství    
Vedoucí semináře: Milan Lyčka
Pátek, 10:50 – 12:25, učebna č. 225

Anotace:
Jedním z klíčových slov judaismu je halacha; vyjadřuje soubor zákonných norem (přikázání), závazných pro život praktikujícího Žida. Integrální součástí normotvorného procesu, jehož výsledkem je právě halacha, je i nikdy nekončící interpretace halachy a jejích předpokladů, a tedy i různost výsledných podob halachických systémů, odrážející měnící se historické podmínky života židovské komunity. Ale i v rámci jednotlivých, relativně uzavřených tradic lze najít interpretační rozdíly, které, viděno zvnějšku, nemají dopad tolik na praktickou realizaci halachy v dané tradici, ale na chápání jejího smyslu. V moderní židovské orthodoxii existuje interpretační směr, jehož významným představitelem je Josef Solovějčik (1903-1993), který se snaží pojmout halachu v kontextu moderního filosofického myšlení, tj. jednak ji vyjádřit obecně srozumitelnými filosofickými termíny, ale zejména novým způsobem prokázat slučitelnost, komplementaritu či dokonce identitu náboženského a vědeckého myšlení.

Na základě čtení vybraných pasáží některých Solovějčikových prací se účastníci semináře pod vedením jeho vedoucího pokusí porozumět základnímu směřování tohoto typu náboženské reflexe, najít možná zobecnění a zformulovat vlastní přístup.

Pro účast v semináři se předpokládá alespoň základní znalost židovského náboženství a filosofické terminologie, nutné je zvládnutí anglického jazyka, výhodou znalost hebrejštiny. Primární texty budou dostupné v moodlu v českém překladu a anglicky, podle zájmu a potřeby i hebrejsky, resp. francouzsky, podobně i sekundární literatura, jejíž výběr bude korespondovat s preferencemi účastníků v průběhu semináře.

Podmínkou atestace je aktivní účast na semináři a závěrečná písemná práce na téma zadané vedoucím, případně její ústní prezentace.

Použitá primární literatura (vybrané pasáže):

Solovějčik, Josef, Halachický člověk (originál: Solovějčik, Josef Dov ha-Levi, Iš ha-halacha - galuj ve-nistar. Hocaat ha-machlaka le-chinuch u-le-tarbut toranijim ba-gola. Ha-histadrut ha-cijonit ha-olamit, Jerušalajim 1979)

Soloveitchik, Joseph Baer, The Halakhic Mind. An Essay on Jewish Tradition and Modern Thought, Seth Press, New York – London 1986