Martin Pehal – Egyptské náboženství

 

Cílem kurzu je uvést posluchače do staroegyptského náboženství v proměnách věků. Studenti se v úvodu seznámí s egyptskou krajinou, která vtiskla egyptskému náboženství jeho zvláštní charakter. Blíže se podíváme na organizaci egyptské společnosti, veřejný a soukromý aspekt egyptské religiozity a jejich propojení se společenskými institucemi.   Ukážeme si mnohovrstevnatost egyptských náboženských představ a zároveň se pokusíme postihnout jejich společný základ. Na základě analýzy obrazového a textového materiálu si ukážeme základní principy, na nichž staroegyptské náboženství stavělo, a také paradoxy, s nimiž se potýkalo.

 

Kurz je určen pro studenty religionistiky, případně pro zájemce z jiných oborů. Kurz nepředpokládá žádné předchozí znalosti k tématu, vyjma schopnosti číst odbornou literaturu v anglickém jazyce.

 

Sylabus (LS)

 

Úvod

1)   (Posvátná) geografie Egypta a okolních území: základní charakterizace egyptského náboženství a umění, periodizace egyptských dějin a hlavní charakteristiky proměny egyptského náboženského myšlení v dějinách

 

Bohové

2)   Zrození bohů a stvoření světa: kosmogonické a theogonické tradice

3)   Přirozenost egyptských bohů: složky božských bytostí a jejich charakter

 

Kult

4)   Chrámy: historický vývoj, symbolika jednotlivých částí, chrám jako ekonomická jednotka, egyptský písemný systém a jeho vztah k egyptskému umění, domy života a chrámové archivy, kněžská služba v chrámu, sochy bohů, festivaly a rituály

5)   Kněží: kněžské povinnosti, nabývání kněžství, kněžské třídy, chrámové rituály, věštby

6)   Zbožnost a její projevy: lidé a bozi, lidé a chrámy, kaple a modlitebny, festivaly a průvody, poutě, princip maat, egyptská klasifikace božského společenství, zbožštění osob

 

Egyptská státnost a náboženství

7)   Král: stát, centrální pojem egyptské státnosti (maat), královský úřad, král a kult, smrt krále, králové jako bohové, bohové jako králové

 

Antropologie a zásvětí

8)   Život a smrt: člověk a jeho části, maat – morální kodex, smrt (pojmenování smrti, egyptské vnímání smrti, vztah živých a mrtvých), mumifikace, symbolika hrobky, podoby zásvětí

9)   Smrt a zásvětí: hrob a jeho vývoj, výzdoba, zádušní předměty, „recyklace“ hrobové výbavy, po smrti (texty popisující zásvětí, posmrtné rituály)

 

Ptolemaiovský a římský Egypt

10)             Pozdní fáze egyptského náboženství: obecná charakteristika, vztah okupujících národů a egyptských kněží, Serapis, stavební činnost, teologie a vzdělanost, panegyptské kulty Osirida a Isidy, noví bohové, koexistence kultury egyptské a řecké, osobní zbožnost

 

 

Atestace:

Volitelný kurz bude zakončen zkouškou (4 kredity). V návaznosti na zvolenou otázku student pojedná o jednotlivých egyptských božstvech na základě studia povinné literatury. Součástí zkoušky bude i krátká rozprava nad předloženým obrazovým materiálem a zamyšlení nad krátkým primárním textem (v překladu do češtiny anebo angličtiny).

 

Seznam relevantní četby dostanou účastníci kurzu během přednášek, resp. příslušné pasáže budou ke stažení na Moodlu.