Implicitní a explicitní

doc. Vojtěch Kolman, prof. Ladislav Kvasz, -/2 LS

 

Pokročilý kurz z analytické filosofie obecně zaměřený na Brandomův a Sellarsův inferencialismus a americkou tradici tzv. normativního pragmatismu. V kurzu se budeme konkrétně věnovat fenoménu činění něčeho implicitního explicitním, a to na pozadí Brandomova spisu Making It Explicits, v němž je tento pohyb uchopen jako určující projev lidské racionality. V příměru, který Brandom načrtává, se uživatelé jazyka hodní toho jména snaží vyjádřit své inferenční závazky (něco, co dělají) jako explicitní tvrzení (něco, co říkají), čímž dále rozvíjejí hru na dávání a požadování důvodů, přičemž je to právě účast na této hře, co odlišuje uživatele pojmu od konceptuálních „zpravodajů“, jako jsou teploměr nebo papoušek. Brandomovo základní rozlišení se dále pokusíme zasadit do souvislosti analogických filosofických rozdílů, především Kantova apriori a aposteriori, Fregova smyslu a významu, Wittgensteinova (I) ukazování se a říkání, (II) implicitního a explicitního pravidla, Austinova performativu a konstativu a dalších.

 

Fakticky se v kurzu zaměříme zejména na Brandomovu knihu Articulating reasons, která tvoří jakási prolegomena k Making It Explicit, a to formou referátů a komentáře. Kromě výše uvedených autorů přihlédneme také ke Kvaszově knize Patterns of Change, v níž je přetváření implicitních předpokladů nějaké řeči do jejího explicitního obsahu ilustrováno na vývoji jazyka matematiky.

 

Podmínkou atestace je rozumná účast (nejvýše 3 absence) a  aktivní participace na kurzu (shrnutí látky, referát apod.).

 

Literatura:

 

Brandom, R, Making It Explicit. Cambridge, MA: Harvard University Press 1994

Brandom, R, Articulating Reasons. An Introduction to Inferentialism. Cambridge, MA: Harvard University Press 2001:

Kvasz, L., Patterns of Change. Linguistic innovations in the development of Classical Mathematics. Basel: Birkhäuser Verlag 2009.

Stekeler-Weithofer, P. (ed.), The Pragmatics of Making It Explicit. Amsterdam: John Benjamin 2008