Filosofie jako léčba duše

Kurz je určen pro studenty nefilosofických oborů FF UK, kteří mají v rámci společného základu složit zkoušku z filosofie. Cílem tohoto dvousemestrálního kurzu je otevřít cestu k filosofickému myšlení, jehož oblast vymezujeme prostřednictvím dvou překrývajících se tematických okruhů. První okruh je dán interakcí mezi filosofií a medicínou, jejichž vzájemné vztahy určují a formují filosofické myšlení od jeho počátků až po současnost. Celé dějiny filosofie lze vlastně číst jako historii více či méně intenzivního vyrovnávání se s medicínskou problematikou, jejíž poznatky a pojmy filosofie přebírá, aby je zpracovávala svým specifickým způsobem, který pak medicíně otevírá nové pohledy na otázky zdraví a nemoci, života a smrti. Vedle různých podob interakce mezi filosofií a medicínou nás ovšem budou zajímat zejména filosofické koncepce, v nichž se filosofie sama chápe jako léčba duše. Druhý tematický okruh tohoto kurzu bude tedy zaměřen na rozmanité podoby filosofických snah vyléčit lidské myšlení a zbavit ho jeho předsudků, iluzí, bludů, vášní a jednostranností.

Podmínky atestace pro studenty stanoví přednášející v rámci kursu.