Komentář Jana Versora k De ente et essentia
latinská filosofická četba

 

Cílem semináře je seznámit se s pozdně středověkou interpretací Tomášova raného opuscula De ente et essentia, které můžeme chápat jako stručný náčrt jeho metafyzického systému. Versorův přístup představuje tav. „předkajetánovský tomismus“, podstatně odlišný od pozdější kanonické verze tomistické nauky, opírající se o interpretace a komentáře Tomáše de Vio kardinála Kajetána.

Jan Versor (Jean  La Tourneur, † po r. 1482) byl mistrem na pařížské univerzitě (od r. 1435) a autorem četných spisů, především velmi oblíbených komentářů k Aristotelovi, Sentencím, Tomáši Akvinskému a Albertu Velikému (pro literaturu k jeho osobě viz Isagogé k níže uvedené edici jeho komentáře k De ente et essentia, zej. P. Rutten: „‘Secundum mentem et processum Versoris’: John Versor and his relation to the Schools of Thought Reconsidered“, in: Vivarium, Leiden: Brill 2005, 43, 2, str. 293–336.)

Seminář bude probíhat formou četby a překladu Versorova komentáře s přihlížením k textu komentovaného díla. U studentů se předpokládá elementární znalost scholastického pojmosloví a textu opuscula De ente et essentia (obojí lze snadno načerpat z níže uvedené Sousedíkovy knihy).

Vzhledem k tomu, že De ente et essentia je rovněž jedním z textů k souborné zkoušce ze středověké filosofie, představuje seminář i vhodný doplněk k přípravě na tuto zkoušku.

 

Zápočet bude udělen za aktivní účast včetně 1× překladu a 1× shrnutí z předchozího sezení.

 

Text Versorova komentáře je přístupný in: Studia Neoaristotelica 2008/2 : 209–254 (k dispozici k okopírování v knihovně ÚFaR).

Text opuscula De ente et essentia je k dispozici in: Stanislav Sousedík, Jsoucno a bytí, Praha: Křesťanská akademie 1992 : 68–103. Tato kniha rovněž představuje základní studijní literaturu k semináři.