Sylabus dvousemestrového kursu prof. dr. Tomáše Halíka

                                    

KŘESŤANSTVÍ

 

Kurs je určen pro studenty religionistiky, případně pro zájemce z jiných oborů. Podává základní přehled o klíčových tématech a dějinných proměnách křesťanství (učení a praxe  v širším socio-kulturním kontextu). Protože tak rozsáhlé téma nemůže být v dvousemestrovém kursu detailně probráno, předpokládá se rozsáhlé samostatné studium odborné literatury a pramenů.    

 

I.semestr

 

1. ÚVOD: Křesťanství jako předmět religionistického studia

      Problém „předporozumění“; metodologické otázky

Různé podoby křesťanství (teologie, zbožnost, liturgie, instituce..); inkulturace;

Je či není křesťanství náboženstvím?

 

CHRISTOLOGIE

Ježíš  dějin a Kristus víry

Christologie Nového Zákona

Kristus dogmatu; vývoj do Chalcedonu

Kristus ve spiritualitě, teologii a umění středověku

Kristus v moderní filozofii a teologii

Kristus v umění (beletrii a filmu) XX. století

Ježíš v dialogu světových náboženství

 

 

3.  TROJICE -  křesťanské učení o Bohu

      Diskuse o poznatelnosti Boha; změny v chápání Boha

Vývoj trinitárního dogmatu, současná pojetí

      Trojice a mezináboženský dialog       

 

4.  CÍRKEV – v dějinách a teologické sebereflexi

Eklesiologie NZ a vývoj ranné církve

Proměny církve a eklesiologického myšlení ve starověku a středověku

Reformace a reformační tradice

Katolická reformace a katolicismus novověku od Tridentina po I.Vaticanum

„Třetí cesta“, počátky osvícenství a sekularizace

Tradicionalismus a liberalismus v novověkém křesťanství

2. vatikánský koncil, ekumenické hnutí a mezináboženský dialog

 

5. LITURGIE   

Liturgie, svátosti; učení o křtu a eucharistii

Liturgické tradice, svátky, církevní rok

 

        6.  SPIRITUALITA A MYSTIKA

            spiritualita pouště a mnišství; řeholní řády

            mystika (zejména německá a španělská)

            spiritualita moderních křesťanských hnutí

           

       7.  ETIKA

Teologická antropologie a křesťanská etika 

Křesťanská sociální etika v Bibli, ve starověku a středověku

Moderní křesťanské sociální myšlení; katolická sociální nauka od Lva XIII. po               Jana Pavla II.

KŘESŤANSTVÍ VE XX. STOLETÍ

      Teologická reflexe sekularizace

       Křesťanské myšlení v kontextu postmoderny a postsekulární společnosti

 

Literatura:

POVINNÁ LITERATURA

Pokorný P., Ježíš Nazaretský, Oikumene 2005

Pelikan J., Ježíš v proměnách staletí, Karmelitánské nakl. 2008

Tomkins S.,Stručné dějiny křesťanství, Praha 2009 (populární, jen pro povšechnou orientaci!)

            McGrath A., Christian Theology. An Introduction, Blackwell 1994

 

Doporučená literatura:

 

povšechné přehledy křesťanské nauky

 McGrath A., Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení

Waldenfels, H. : Kontextová fundamentální teologie

Schütte, Ekumenický katechismus I.-III.

Rahner K., Základy křesťanské víry, Praha 2002

Ratzinger J., Úvod do křesťanství

Katechismus katolické církve, Praha, Zvon 1995

povšechné přehledy dějin křesťanství (církve)

Küng H., Das Christentum (existuje i v angl. překl.)

Johnson P., Dějiny křesťanství

Fröhlich R., Dva tisíce let dějin církve

k Novému zákonu a novozákonní christologii

Pokorný, P., Literární a teologický úvod do NZ; NZ

Oeming M., Úvod do biblické hermeneutiky

F. Schierse: Biblická teologie- Christologie , Zvon 1992

F.Porsch: Mnoho hlasů, jedna víra

Brown R.: Ježíš v pohledu NZ, Vyšehrad 98

 Cullmann O., Christologie NZ

Gnilka J., Ježíš Nazaretský – poselství a historie, Praha 2002

Bultmann R., Ježíš Kristus a mytologie

Flusser V., Ježíš (z židovské perspektivy)

k christologii

Pospíšil C.V., Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, Krystal Olomouc, 2000

k starověkému křesťanství

Vouga F., Dějiny ranného křesťanství , Brno 1997

Hanuš J., Od katakomb k světové církvi, Brno 1998

Rankin D., Tertullianus a církev, Brno 2002

k reformační tradici

Chaunu P., Dobrodružství reformace, Brno 2001

Pesch O.H., Cesty k Lutherovi, Brno 1999

k liturgii, liturgickému roku a svátostem

Richter K., Liturgie a život, Praha 1996

k spiritualitě a mystice

Aumann, Křesťanská spiritualita v katolické tradici, Karolinum, 2000

McGinn B., The Foundation of Mysticism, V.1, London 1992 - G1

McGinn B., The Foundation of Mysticism, V. 2, London 1995 - G2

Wehr G., Europäische Mystik, Hamburg 1995 - W

Louth A., The Origins of the Christian Mystical tradition, NY 1983 -L

Encyklopedie mystiky, nakl. Argo, Praha 2000-2001, I.-III.

McGrath A., Křesťanská spiritualita,Vox Globator 2001

Underhill E., Mystika, Praha 2004

ke křesťanské etice

Weber H., Všeobecná morální teologie

k současnému křesťanskému myšlení

Kuschel K.J. (ed.), Teologie XX. století (antologie), Praha 1995

sb. Křesťanská víra ve světle současné teologie, Křesťanská akademie Praha 1993

Schoff M., Výzva nového věku

Kehl M., Kam kráčí církev? Brno 2000

speciální témata

Kasper W., Dogma pod Božím slovem

Filipi P., Církev a církve

 

ATESTY

 

-         Pokud posluchači mají složit z předmětu 2 zkoušky, první je třeba vykonat formou písemné práce (eseje – viz níže) a druhou formou souhrnné ústní zkoušky z látky obou semestrů.

-         esej je nutno odevzdat nejpozději týden před domluveným termínem elektronicky na adresu tomas.halik@gmail.com a přinést pak v písemné podobě ke zkoušce.  První zkoušku, sestávající z písemné práce a rozpravy, zaměřené především k tématu práce, je možné skládat na konci ZS anebo spojit se zkouškou z celého kursu na konci LS.

-         Při druhé (závěrečné ústní) zkoušce na konci kursu bude první otázka vycházet ze seznamu přečtené literatury, příp. může být tato první část zkoušky nahrazena esejem, pro nějž pak platí stejná pravidla jako pro esej za první semestr (doporučuji volit tuto variantu!)

-          Esej musí mít rozsah 5 – 10 stran (tedy cca 2.500 až 3.500 slov)

-         musí obsahovat jméno studenta, obor, ročník a seznam použité literatury

-         nesmí být plagiátem (předložení opsané práce, příp. částí bez uvedení citace může být trestáno až vyloučením ze studia) ani být použita vícekrát pro různé atesty

-         nesmí obsahovat hrubé gramatické chyby (za podobné nedbalosti bude vrácena)

-         nesmí být pouhým „výtahem z četby“ ani být nastavován zbytečně dlouhým životopisem autora; má mít charakter kritického zamyšlení nad knihou, příp. tématem; z životopisu autora může být pouze stručně připomenuto tom, co je pro dané téma relevantní.

 

 

 

 

Doporučená témata esejů: 

-         Ježíš v pohledu judaismu

-         Ježíš v pohledu islámu

-         Ježíš v pohledu indických náboženství

-         Ježíš v beletrii (interpretace jednoho či více konkrétních děl)

-         Ježíš ve filmu (interpretace jednoho či více konkrétních děl)

-         Ježíš ve výtvarném umění (interpretace jednoho či více konkrétních děl)

-         Ježíš v dějinách spirituality (interpretace jednoho či více konkrétních autorů či směrů)

-         Ježíš v pohledu hlubinné psychologie (Jung)

-         monografické pojednání o vybrané škole křesťanské spirituality a jejím odrazu v dějinách kultury (benediktini, františkáni, jezuité apod.)

-          křesťanské mnišství a jeho proměny

-         spory o interpretaci teologie sv. Pavla

-         Augustinovo učení o prvotním hříchu, jeho zdroje a pozdější vliv

-         různé interpretace dějinného významu, osobnosti a učení Martina Luthera

-         teologie Trojice jako základ mezináboženského dialogu (Panikkar)

-         Trojice ve výtvarném umění (interpretace více konkrétních děl)

-         Clunijská reforma a její důsledky

-         Vývoj papežství, spory papežství a císařství a jejich dějinné důsledky

-         Křesťanské svátosti v pohledu religionistiky („rituály přechodu“)

-     Křesťanská mystika ve srovnání s mystickými proudy jiných náboženství

-         Reformace, její kořeny a důsledky

-         „Katolická reformace“ (kolem Tridentského koncilu) a její projevy

-         Dějiny ekumenických snah a dnešní problémy ekumenismu

-         Význam II. vatikánského koncilu a spory o jeho interpretaci a důsledky

-         Pontifikát Jana Pavla II. a jeho dějinný význam

-         Jan Pavel II. a Benedikt XVI. o vztahu racionality a víry

-         Teilhard de Chardin a otázka vztahu vědy a víry

-         Různé školy a metody výkladu Písma

-         Křesťanství a mezináboženský dialog

-          Spory o „modernismus“ a liberalismus v teologii

-         Nová hnutí v křesťanství

-         Papežské sociální encykliky v kontextu politického a sociálního myšlení

-         Vývoj anglikánské církve

-         Pravoslavní náboženští myslitelé XIX. a XX. století