Idea a pojem mezi Descartem a Berkeleym

Jan Palkoska

 

Jedním z historicky nejvlivnějších aspektů Descartova myšlení je zásadní reinterpetace tradičního termínu „idea“, spočívající zhruba v tom, že Descartes tímto termínem začal systematicky odkazovat k obsahům lidské mysli (kterou oproti tradici rovněž zásadně reinterpretoval na pozadí svého tzv. substanciálního dualismu). Tento posun postavil do nového světla některé tradiční problémy, jako např. otázku ontologického statusu mentálních obsahů, povahy mentální reprezentace, intencionality jako esenciálního znaku mentálna, sebepoznání, povahy vnímání, apriorního poznání atd. Takto nově postavené problémy pak představovaly jeden z vůdčích motivů filosofie 17. a 18. století.

Kurs má za cíl uvedené problémy systematicky zmapovat a věnovat se podrobněji jednak způsobu, jakým se kladou u Descarta, jednak tomu, jak se s nimi vyrovnávají zejména Malebranche, Leibniz, Locke a Berkeley. Absolventi kursu by měli získat ucelený vhled do věcné povahy zmíněných problémů, jak byly traktovány v novověkém kontextu, a přehled o některých paradigmatických pozicích, které k nim lze zaujmout.

Kurs bude mít formu přednášek, souběžně doplňovaných četbou relevantních textů v semináři (viz příslušnou anotaci – čtvrtek 15:50-17:25). Účast v kursu nepředpokládá předběžné speciální znalosti v oboru, předpokládá nicméně schopnost rámcového porozumění anglickému nebo francouzskému psanému textu. Kurs je vhodný i pro studenty 1. ročníku. Podmínkou k udělení zápočtu je průběžné plnění zadání v rámci semináře a předložení a obhajoba krátké písemné práce.

Primární literatura:

Berkeley, G., Esej o nové teorii vidění / Pojednání o principech lidského poznání, přel. M. Tomeček a M. Hubová, Praha 2004. Descartes, R., Meditace o první filosofii. Námitky a autorovy odpovědi, přel. P. Glombíček, T. Marvan a P. Zavadil, Praha 2003. Descartes, R., Principia Philosophiae / Principy filosofie, přel. T. Marvan a P. Glombíček, Praha 1998. Descartes, R., Rozprava o metodě, přel. V. Szathmáryová-Vlčková, 3. vyd. Praha 1992. Leibniz, G.W., Monadologie a jiné práce, přel. J. Husák, Praha 1982. Leibniz, G.W., New Essays on Human Understanding. Ed. and tr. P.Remnant and J.Bennett. 2nd ed. Cambridge (Mass.), 1982. Leibniz, G.W., Nouveaux Essais sur l’Entendement. In: Leibniz, G.W. Sämtliche Schriften und Briefe. Ed. Deutsche Akademie der Wissenschaften. Řada VI, sv. 6. Leibniz, G.W. Philosophical Papers and Letters. Ed. and tr. L.E.Loemker. 2nd ed. Dordrecht, 1969. Locke, J. An Essay Concerning Human Understanding. Ed. P. Nidditch. Oxford, Oxford University Press 1975. Locke, J., Esej o lidském rozumu, přel. P. Dokulil, Praha 1984. Malebranche, N., Search after Truth, transl. T.M. Lennon, P.J. Olscamp, Cambridge (CUP) 1997.

 


Sekundární literatura:

Adams, R.M., „Where do our Ideas Come From?“, in: Stich, S. (ed.), Innate Ideas, Berkeley and L.A. 1975. Ayers, M., „Ideas and Objective Being“, in: Garber, D., Ayers, M. (eds.), The Cambridge History of Seventeenth Century Philosophy, Vol. II, Cambridge (CUP) 1998. Bennett, J., Learning from Six Philosophers, Oxford 2001. Cook, M., „Arnauld’s Alleged Representationalism“, Journal of the History of Philosophy 12 (1974). Glombíček, P., Hill, J. et al., George Berkeley: průvodce jeho filosofií, Praha 2009. Hatfield, G., „The Cognitive Facultie“, in: Garber, D., Ayers, M. (eds.), The Cambridge History of Seventeenth Century Philosophy, Vol. II, Cambridge (CUP) 1998. Chappell, V., „The Theory of Ideas“, in: Rorty, A. (ed.), Essays on Descartes’s Meditations, Berkeley and L.A. 1986. Jolley, N., „Leibniz and Malebranche on Innate Ideas“, The Philosophical Review 97/1 (1988). Jolley. N., The Light of the Soul, Oxford 1990. Loemker, L.E., “Leibniz´s Doctrine of Ideas”, The Philosophical Review 55/3 (1946). Lovejoy, A.O., “Representative Ideas in Malebranche and Arnauld”, Mind 32 (1923). McRae, R., “ ‘Idea’ as a Philosophical Term in the Seventeenth Century”, Journal of the History of Ideas 26 (1975). Nadler, S., The Cambridge Companion to Malebranche. Cambridge (CUP) 2000.