Logická analýza jazyka

doc. V. Kolman, mgr. V. Punčochář, 1/1 LS

 

Kurz představuje pokročilý úvod do metod analytické filosofie a moderní logiky v oblasti analýzy přirozeného a odborného jazyka (např. matematiky). Zkoumány jsou zejména fenomény neklasických logik jako rozšíření či deviace logiky klasické, motivace jejich vzniku (matematické podněty v případě intuicionistické logiky, obecně filosofické  podněty v případě logik modálních či sémantické podněty v případě logik intenzionálních), jejich metamatematické vlastnosti a meze v analýze vybraných partií jazyka. Obecným cílem je prohloubení znalostí ze základního kurzu logiky, jejich zasazení do širšího formálního a filosofického kontextu a kritická reflexe jejich aplikovatelnosti, tedy jakási kritika formálního rozumu. Obecnými tématy jsou pravdivost, význam, forma, modalita, nepřímý kontext, jazyková hra a další.

 

V tomto semestru budou speciálně probírána tato témata: (1) materiální implikace, její obhajoba (Grice) a kritika (Lewis), (2) vznik modálních logik u C. I. Lewise a Carnapa, (3) Carnapovo pojetí logické analýzy jazyka jako překonání metafyziky a filosofie jako syntaxe jazyka vědy, Husserlova  transcendentální logika s ohledem na vztah mezi logikou a vědomím, (4) Heytingova intuicionistická logika jako produkt Brouwerovy filosofie matematiky a kritiky vyloučeného třetího.

 

Podmínkou atestace je rozumná účast (nejvýše 3 absence) a  aktivní participace na kurzu (shrnutí látky, referát apod.).

 

Literatura:

 

Creswell M.J., Hughes G.E.: An Introduction to Modal Logic. London and New York: Methuen 1982.

Peregrin J., Logika a logiky. Praha: Academia 2004.

Haack, S., Philosophy of Logics, Cambridge: Cambridge University Press 1978.

Gamut, L.T.F. Logic, Language and Meaning. Vol. I, II. Chicago: University of Chicago Press, 1991.

StekelerWeithofer, Grundprobleme der Logik. Berlin: De Gruyter 1986.