Pavel Kouba:            Může být fenomenologie „asubjektivní“?

(Can Phenomenology Be „Asubjective“?)

Výběrový kurs LS 2009/2010

 

Cílem semináře je prozkoumat nosnost Patočkovy kritiky Husserlovy fenomenologie jako karteziánského subjektivismu a možnost koncipovat fenomenologii „asubjektivní“,  k níž Patočka ve svých pozdních textech ze 70. let načrtává několik náběhů a v níž vidí možnost obnovy původní intence fenomenologie.

 

Kurs není určen začátečníkům, nýbrž pouze studentům, kteří jsou dostatečně obeznámeni s Husserlovou fenomenologií a do určité míry též s myšlením M. Heideggera a J. Patočky.

 

Pramennými texty budou zejména Subjektivismus Husserlovy fenomenologie a možnost „asubjektivní“ fenomenologie (1970), Subjektivismus husserlovské fenomenologie a požadavek fenomenologie asubjektivní (1971), dále části Karteziánství a fenomenologie (1976),

EPOCHÉ  a redukce (1975) a Co je fenomenologie? (1979) a některé česky dosud nepublikované kratší texty z pozůstalosti k problematice zjevování.

 

V mezích časových možností bude přihlédnuto k pracím některých Patočkových interpretů (H. Blaschek-Hahn, K. Novotný, L. Hagedorn, K. Held, M. Richir, I. Srubar, I. Blecha, P. Rezek, J. Mensch, T. Ullmann, H.-R. Sepp, A. Pantano, J.-F. Courtine, R. Barbaras).

 

Podmínkou k udělení atestu je aktivní průběžná účast na semináři, příprava analýzy zadané části textu, příp. referát ze sekundární literatury.