Úvod do religionistiky

 

Tomáš HALÍK, Radek CHLUP, Milan LYČKA:

 

Anotace:
Cílem kursu je v řadě přednášek představit klasiky oboru, shrnout jejich přístup ke studiu náboženství a zhodnotit jejich význam z hlediska současné religionistiky. Studenti budou zároveň seznámeni se základní literaturou ke každému probíranému autorovi. Kurs je určen primárně pro studenty prvního ročníku, ale může být užitečný i pro studenty vyšších ročníků, kteří v minulosti neměli možnost žádný podobný kurs absolvovat.

 

Sylabus:
4. 10. Edward B. Tylor a James G. Frazer (Radek Chlup)
11. 10. Rudolf Otto (Milan Lyčka)
18. 10. William James (Tomáš Halík)
25. 10. Émile Durkheim (Radek Chlup)
1. 11. Sigmund Freud a Carl Gustav Jung (Tomáš Halík)
8. 11. William Brede Kristensen (Milan Lyčka)
15. 11. Bronislaw Malinowski a A. R. Radcliffe-Brown (Radek Chlup)
22. 11. Max Weber (Tomáš Halík)
29. 11. Gerardus van der Leeuw (Milan Lyčka)
6. 12. Mircea Eliade (Milan Lyčka)
13. 12. Peter Berger (Tomáš Halík)
3. 1. Lucien Lévy-Bruhl a Edward E. Evans-Pritchard (Radek Chlup)

 

Atestace:
Zápočet z Úvodu do religionistiky lze získat napsáním klausurní práce na zadané téma vycházející z níže uvedené povinné četby k probíraným religionistům. Na psaní bude k dispozici devadesát minut. Pro klausury budou každoročně vypsány tři termíny: v únoru, červnu a září (sledujte nástěnky a aktuality na hlavní webové stránce). Pro každý termín klausur budou připravena dvě témata, z nichž si studenti budou moci vybrat. Úkolem bude o zadaném tématu pojednat tak, aby byl výklad naprosto srozumitelný pro začátečníka a mohl hypoteticky sloužit jako učební text k našemu kursu. Je proto třeba např. vysvětlit význam všech odborných termínů, které budou při výkladu použity. Bude-li úkolem vysvětlit u daného autora nějaké úzké téma (např. pojetí posvát­na), bude často pro ozřejmění kontextu zapotřebí předestřít též obecnější nástin autorova pojetí náboženství. Jedno ze zadaných témat bude vždy koncipováno jako srovnání dvou různých religionistických koncepcí. Bude-li např. zadáno téma "Původ náboženství u Tylora a Frazera", úkolem studenta bude: 1) vysvětlit Tylorovo pojetí, 2) vysvětlit Frazerovo pojetí a 3) vysvětlit, co mají obě koncepce společného a v čem se liší.

 

Povinná literatura:

1) Texty k L. Lévy-Bruhlovi, R. Ottovi, M. Weberovi, C. G. Jungovi, A. R. Radcliffe-Brownovi, B. Malinowskému, W. Kristensenovi, G. van der Leeuwovi a P. Bergerovi jsou shromážděny v inter­ních skriptech ÚFaR Úvod do religionistiky [signatura F - I2-Ant-1,a,b]. K dispozici jsou též na Moodlu.

2) Pramenem pro zbývající autory je Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion, Oxford: Oxford University Press, 1996 [signatura F - I4-Pal-1,a-c], a to v následujícím rozsahu:

Edward Tylor - s. 18-29, 44-47
James G. Frazer - s. 30-47
Sigmund Freud - s. 57-73, 77-83
Émile Durkheim - s. 98-118
Mircea Eliade - s. 161-192
Edward E. Evans-Pritchard - s. 202-210, 214-5, 219-227

I tyto texty jsou k dispozici na Moodlu.