Bakalářský/Diplomový seminář

Milan Lyčka - Radek Chlup

 

Anotace:

Seminář je určen všem studentům, kteří v daném akademickém roce píší svou bakalářskou či diplomovou práci. Studenti zde projekty svých závěrečných prací představují a učí se na jedné straně hájit je vůči oponentům z řad učitelů a studentů, na straně druhé pak kriticky posuzovat práce druhých, vznášet námitky a připomínky. Seminář tedy slouží autorům prací k odhalení nedostatků, kterých by si případně sami nebyli vědomi, zároveň se v něm studenti cvičí v umění disputace a kultivované kritiky.

Účasti na semináři má smysl až ve fázi, kdy se již student své závěrečné práci vážně věnuje, není ovšem nutné, aby ji už měl rozepsanou. Vystoupení na semináři může sloužit buď k tomu, aby si student po nastudování základní literatury ještě před začátkem vlastního psaní ujasnil osnovu a směřování práce, nebo naopak k tomu, aby již v průběhu psaní získal možnost od své práce na okamžik poodstoupit a znovu si její osnovu systematicky projít. U studentů magisterského studia, kteří mají povinné dva semestry, je ideální seminář absolvovat v obou těchto fázích, tj. jednak těsně před začátkem psaní, jednak uprostřed něj. Bakalářští studenti, kteří potřebují jen jeden zápočet, si mohou zvolit, kterou z uvedených možností pokládají pro svou práci za prospěšnější, a podle toho by si měli účast na semináři načasovat (seminář vždy probíhá v obou semestrech).

Zájemci o účast na semináři kontaktují na počátku semestru vedoucího semináře, se kterým dohodnou konkrétní data svých individuálních vystoupení a témata svých prací, které chtějí představit a obhajovat (stačí orientační, pracovní název). Rozvrh vystoupení s názvy presentací a jmény vystupujících bude zveřejněn; během semestru může docházet k jeho aktualizacím

Atest bude udělen účastníku semináře, který úspěšně absolvoval individuální presentaci, s přihlédnutím k jeho aktivní účasti na presentacích ostatních kolegů.

 

Na ZS jsou zatím naplánována tato vystoupení:

18.10.2010

Helena Bönischová
Ma?ase Merkava: Analýza starého židovského mystického textu I
Diplomová práce, vedoucí Milan Lyčka

6.12.2010

Anna Mal?ová
Kritické zhodnocení psychoanalytických přístupů k řeckému náboženství
Bakalářská práce, vedoucí Radek Chlup

13.12.2010

Krištof Erhart
Dobrořečící a zlořečící formule na foinicko-punských inskripcích
Bakalářská práce, vedoucí Dalibor Antalík

3.1.2011

Jan Beneš
Realismus a náboženství v malířství na Mughalském dvoře v 17. století
Bakalářská práce, vedoucí Rudolf Veselý