Ústav filosofie a religionistiky FF UK

Školní rok 2010 - 2011

 

Název kursu: Četba hebrejských náboženských textů: Maimonides               ZS            -/2 Z   

Číslo kursu:

Vyučující: Milan Lyčka

Pátek, 12:30-14:05, učebna č. 218

 

Anotace:

 

Seminář se zabývá četbou vybrané pasáže knihy Mošeho ben Majmúna (Maimonida) Průvodce tápajících II, 32-48, která se týká Maimonidova racionálního pojetí proroctví v kontextu židovské náboženské tradice. Texty se budou číst v hebrejském vokalizovaném (punktovaném) překladu, k dispozici bude anglická verze. Studenti se takto seznámí s židovskou filosofickou reflexí náboženství v její vrcholné podobě. V případě potřeby vedoucí semináře podá výklad, začleňující probíranou pasáž do širšího kontextu Maimonidova myšlení. Pro účastníky kursu budou texty k dispozici na moodlu.

 

Podmínkou účasti na semináři je alespoň základní znalost hebrejštiny a židovské náboženské tradice, resp. obeznámenost se základními filosofickými pojmy.

 

Literatura:

 

Sefer More nevuchim le-rabenu Moše ben Majmon (překl. Šmuel bar Jehuda ibn Tibon). Hoca?at Mosad ha-rav Kuk, Jerušalajim 2000.

 

Moses Maimonides, The Guide of the Perplexed. Translated and with an Introduction and Notes by Shlomo Pines. The University of Chicago Press, Chicago and London 1963.

 

Doporučená literatura:

 

Gesenius, William, Hebrew Grammar (A. E. Cowley, transl.). Oxford University Press, 19952.

 

Brown, Francis; Driver, S. R.; Briggs, Charles A., A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. Clarendon Press, Oxford, 1906, rev. 1951, mnoho reprintů.

 

Jastrow, Marcus, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. The Judaica Press, New York, 19031, 19712, mnoho reprintů.

 

Guttmann, Julius, Philosophies of Judaism. Anchor Books, Doubleday & Company, Inc., New York, 1966.

 

Sirat, Colette, A History of Jewish Philosophy in the Middle Ages. Cambridge University

Press, Cambridge, 1985.

 

Maimonides, Výběr z korespondence. Přeložili a úvodními studiemi opatřili Daniel Boušek a Dita Rukriglová. Academia, Praha 2010.

 

Atestace:

 

Studenti získají zápočet. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na semináři včetně domácí jazykové přípravy, která bude ověřována vedoucím semináře.