Teorie rituálu


Cílem semináře bude představení nejzajímavějších přístupů k rituálu vyvinutých ve druhé polovině 20. století. Naším primárním zájmem ovšem nebudou postupy používané při interpretaci konkrétních rituálů, nýbrž spíše obecné teoretické otázky s rituálem spojené: co je rituál, proč jej lidé provádějí, jaká je jeho funkce a jeho smysl. Nepůjde nám tedy o rozbor rituální sémantiky, nýbrž rituální formy; nebudeme se ptát, co konkrétní rituály znamenají, nýbrž proč jsou případné významy (jsou-li v rituálu nějaké) formulovány právě prostřednictvím tělesného rituálního jednání. Rituály nebudeme sledovat jen v jejich specificky náboženské podobě, nýbrž se náboženskému rituálu budeme naopak snažit porozumět s ohledem na širší souvislosti fenoménu ritualizace. Metodologicky bude kurs zakotven zejména v sociální antropologii, ke slovu se však dostane i fenomenologický a hermeneutický přístup.

Průběh semináře a požadavky k atestu
Kostru semináře budou tvořit zadané texty, které budou všichni účastníci povinni si na každou hodinu přečíst a o nichž poté budeme diskutovat. Ke každému článku bude zároveň zadána řada otázek, které budou formulovat hlavní problémy v článku řešené, a budou tak usnadňovat orientaci v něm. Tyto otázky budou pak tvořit též základní osnovu našich diskusí, a všichni účastníci by si proto z hodiny na hodinu měli promýšlet odpovědi na ně.

Podmínkou získání zápočtu bude vedle aktivní účasti na semináři především převzetí odpovědnosti za některou z hodin. Při hodině, za niž je zodpovědný, bude student v zásadě dělat totéž co jindy, ale důkladněji: bude mít text nastudovaný a odpovědi na zadané otázky promyšleny lépe než ostatní, a bude tak vlastně sloužit jako jakási „pojistka“, která se ke slovu bude dostávat vždy, když ostatním účastníkům semináře „dojde dech“. Zároveň bude ve spolupráci s učitelem napomáhat kritickému rozboru: upozorňovat na jeho předpoklady, podtrhovat body, které mu v daném textu připadají zásadní a které naopak problematické, vztahovat argumentaci textu k přístupu jiných probíraných autorů apod.

Seminář je vhodný pro studenty religionistiky od druhého ročníku výš. Podmínkou účasti je složená zkouška z Antropologie náboženství (ARL100096).

Pracovat budeme mimo jiné s následujícími texty:

Mary Douglas, Purity and Danger, London – New York: Routledge, 2002 (1st. ed. 1966), kap. 4: „Magic and Miracle“, s. 72–90

Nick Crossley, „Ritual, Body Techniques and (Inter)subjectivity", in K. Schilbrack (ed.), Thinking Through Rituals: Philosophical Perspectives, London: Routledge, 2004, s. 31–51

Maurice Bloch, „Symbols, Song, Dance and Features of Articulation“, in Ritual, History and Power: Selected Papers in Anthropology, London: Athlone Press, 1986, s. 19–45 (původně in Archives européennes de sociologie 15 (1974): 55–81)

Roy A. Rappaport, „The Obvious Aspects of Ritual“, in Ecology, Meaning, and Religion, Richmond, California: North Atlantic Books, 1979, s. 173–217 (možno vynechat sekce IX–X, vyjma posledních tří odstavců na str. 206)

Ronald L. Grimes, „Interpreting Ritual in the Field“ a „Defining Nascent Ritual“, obojí in Beginnings in Ritual Studies, Lanham: University Press of America, 1982, s. 1–17, 53–69