Židovské myšlení a kultura 16. století z pohledu akademického výzkumu

PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

Anotace:
V 16. století prochází židovská společnost řadou převratných změn na rovině demografické, politické, náboženské, intelektuální i kulturní. Studium židovské společnosti 16. století proto představuje jednu z nejvíce fascinujících kapitol současné judaistiky. Kurs se je pokusem o uchopení tématu na třech rovinách. (1) Definuje hlavní důvody zájmu judaistiky o židovskou problematiku 16. století a snaží se zasadit relevantní judaistická témata do širšího kontextu evropské renesanční společnosti. (2) Shrnuje dějiny akademického bádání o daném tématu. (3) Pojednává o současném stavu výzkumu a existujících trendech.
Východiskem kursu je přesvědčení o nedostatečné schopnosti judaistiky kontextualizovat dosažené poznání, komunikovat s obory, které se zabývají jednotlivými otázkami na obecně evropské rovině a integrovat jejich nejnovější poznatky a metodologické postupy. Cílem kursu je ukázat, do jaké míry je pro nalezení odpovědí na otázky, které si klade ve vztahu k 16. století judaistika, zapotřebí interdisciplinárních přístupů.
Na tento kurs v LS volně navazuje kurs "Židovské myšlení a kultura 16. století: osobnosti a trendy".

Literatura:
1. Povinná
BURKE PETER, Variety kulturních dějin, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006.
DAVIS, JOSEPH M., Jom Tov Lipmann Heller. Portrét rabína 17. věku, Praha: Sefer, 2010.
SLÁDEK, PAVEL, "Pražští židovští učenci zlatého věku", in A. Putík (ed.), Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel, kol. 1525-1609, Praha: Academia, 2009, s. 161-197.

2. Volitelná
BACHTIN, MICHAIL M., Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, Praha: Argo, 2007.
CELENZA, CHRISTOPHER S., The Lost Italian Renaissance: Humanists, Historians and the Latin Legacy, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2004.
ELIAS, NORBERT, O procesu civilizace, 2 sv., Praha: Argo, 2007.
FEBVRE, LUCIEN, The Problem of Unbelief in the Sixteenth Century. The Religion of Rabelais, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1982.
EISENSTEIN, ELISABETH L., The Printing Press as an Agent of Change, Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
GARIN, EUGENIO, Italian Humanism: Philosophy and Civic Life in the Renaissance Italy, Westport (CT): Greenwood Press, 1975.
HUIZINGA, JOHAN, Podzim středověku, Praha: Paseka, 2010.
ONG, WALTER J., Ramus. Method and the Decay of Dialogue, Chicago: University of Chicago Press, 2005.
PANOFSKY, ERWIN, Renaissance and Renascences in Western Art, Westview Press 1972.
RICHARDSON, BRIAN, Printing, Writers and Readers in Renaissance Italy, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
KRISTELLER, PAUL OSKAR, Renaissance Thought I a II, New York: Harper Torchbooks, 1961 a 1965.