Židovské myšlení a kultura 16. století: osobnosti a trendy

PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

Anotace:
Kurs volně navazuje na obecnější kurs "Židovské myšlení a kultura 16. století z pohledu akademického výzkumu" (ZS). Cílem jednotlivých přednášek je monograficky pojednat o některých významných tématech židovské kultury a náboženství v 16. století, tedy v období pozdní renesance, kdy dochází k fascinujícímu rozvoji židovského intelektuálního života na poli filosofie, mystiky a věd. Pod vlivem knihtisku se proměňuje charakter literárního publika a procesy vzniku, šíření a recepce textů. Zvýšená mobilita osob i idejí v oblasti širšího středozemí, spolu s některými transformacemi křesťanské Evropy (zejména reformace) působí proměny duchovního, ale také společenského a politického charakteru židovské menšiny. Obsahově bude kurs zakotven v tématech souvisejících s židovskou společností a jejím intelektuálním životem ve střední Evropě (Čechy, Morava, Německo, Polsko-litevská unie). Pozornost bude věnována zejména přesahům judaistických témat s tématy obecnějšími, jimiž se zabývá výzkum evropské renesance (humanismus, knižní kultura, společenské a politické proměny měst, umění aj.). Plánována je účast hostů z českých i zahraničních univerzit. Podle jejich účasti bude také specifikována povinná četba ke kursu.

Literatura:
BONFIL, R., "How Golden was the Age of the Renaissance in Jewish Historiography?", History and Theory 27/4 (1988), s. 78-102.
DAVIS, JOSEPH M., Jom Tov Lipmann Heller. Portrét rabína 17. věku, Praha: Sefer, 2010.
__________ , "The Ten Questions of Eliezer Eilburg and the Problem of Jewish Unbelief in the 16th Century", Jewish Quarterly Review 91/3-4 (2001), s. 293-336.
SLÁDEK, PAVEL, "Maharal´s Anthropology: Toward Defining the Limits of his Humanism", Judaica Bohemiae 45 (2009)/2, s. 1-36.
__________ , "Pražští židovští učenci zlatého věku", in A. Putík (ed.), Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel, kol. 1525-1609, Praha: Academia, 2009, s. 161-197.
COOPERMAN, BERNARD DOV (ed.), Jewish Thought in the Sixteenth Century, Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1983.
KATZ, JACOB, Tradition and Crisis. Jewish Society at the End of the Middle Ages, Syracuse: Syracuse University Press, 1993 (1. vydání 1958).
RAZ-KRAKOTZKIN, A., The Censor, the Editor and the Text. The Catholic Church and the Shaping of the Jewish Canon in the Sixteenth Century, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2007.
REINER, ELHANAN, "A Biography of an Agent of Culture: Eleazar Altschul of Prague and his Literary Activity", in: M. GRAETZ (ed.), Schöpferische Momente des europäischen Judentums in der frühen Neuzeit, Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 2000, s. 229-247.
RUDERMAN, DAVID B., Jewish Thought and Scientific Discovery in Early Modern Europe, New Haven: Yale University Press, 1995.
ŠEDINOVÁ, JIŘINA, "Non-Jewish Sources in the Chronicle by David Gans, ‘Tsemah David’", in: Judaica Bohemiae, 8/1 (1972), s. 3-15.