Judaismus

dr. Milan Lyčka

Anotace:

Základní kurs pro studenty religionistiky, který poskytuje všeobecný přehled o problematice židovství. Kurs má dvě části:

1. Historická: Dějiny židovské obce s důrazem na hlavní formativní fáze ortodoxního (rabínského) judaismu a místo Židů v kontextu světových dějin.

2. Systematická: Struktura jednotlivých tradic v judaismu (biblická, legalistická, liturgická) a přehled náboženské praxe; vnější vlivy a formování proudů na hranicích ortodoxie (mystika, filosofie).


Literatura:

a/ povinná:

Louis Finkelstein (ed.), The Jews: Their History, Schocken Books, New York 1970
Kurt Schubert, Židovské náboženství v proměnách věků. Zdroje - Teologie - Filosofie – Mystika, Vyšehrad, Praha 1995
Carmine Di Sante, Židovská modlitba. K počátkům křesťanské liturgie, Oikúmené, Praha 1995b/ doporučená:

Hebrejská Bible (Starý Zákon) Pirkej avot - Výroky otců, Sefer, Praha 1994
Stanislav Segert, Starověké dějiny Židů, Svoboda, Praha 1995
Tomáš Pěkný, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Sefer, Praha 1993
Günter Stemberger, Talmud a midraš. Úvod do rabínské literatury, Vyšehrad, Praha 1999
Vladimír Sadek, Židovská mystika v Praze. Myšlenky a duchovní hodnoty kabaly, Společnost židovské kultury, Praha 1992
Isaac Klein, A Guide to Jewish Religious Practice, The Jewish Theological Seminary of America, New York 1979
Marc Stern, Svátky v životě Židů, Vyšehrad, Praha 2002
Ja´akov Newman - Gavri´el Sivan, Judaismus od A do Z. Slovník pojmů a termínů, Sefer, Praha 1992
Atestace:

Studenti skládají na konci druhého semestru zkoušku. Struktura zkoušky reflektuje členění kursu, tj. kandidát dostává dvě otázky: jednu historickou a jednu systematickou. Na konci kursu studenti dostanou seznam zkušebních okruhů; úroveň znalostí by měla odpovídat rozsahu odpřednášené látky a informací získaných studiem povinné, resp. doporučené literatury.

Témata ke zkoušce ke stažení.