Filosofie 19.-20. století (seminář B): Četba textů z filosofie existence

 

ZS a LS 2010/2011

 

Václav Němec, Ph.D.

 

Kurs je věnován četbě vybraných textů autorů, kteří bývají řazeni do tzv. „existencialismu“ či „filosofie existence“ – S. Kierkegaarda, K. Jasperse, M. Heideggera, J.-P. Sartra a G. Marcela. Přestože jde o originální myslitele, které lze jen obtížně zahrnout do jedné množiny pomocí podobných nálepek (jež ostatně někteří z nich výslovně odmítali), je možno v jejich myšlení najít jisté společné jmenovatele. Řada společných témat, která uvedené myslitele spojují, mají přitom svůj původ u inspirátora „filosofie existence“ S. Kierkegaarda. V rámci kursu budeme sledovat právě kontinuitu a zároveň proměny základních témat a motivů, které byly zformulovány již v díle S. Kierkegaarda a v různých obměnách a metamorfózách se vynořují u jeho následovníků ve 20. stol. Tato metoda nám umožní ohledat styčné body i neslučitelné rozdíly v myšlení této pestré společnosti autorů. Uvidíme, že právě takováto komparace poskytuje jeden z možných a vhodných klíčů k porozumění zmíněným myslitelům.

 

Texty budou čteny v českých překladech s přihlédnutím k německým a francouzským originálům.

 

Kurs si lze zapsat jako seminář ke skeletu z filosofie 19. a 20. století nebo jako volitelný kurs.

    

Atestace: Za kurs lze v obou částech (ZS i LS) získat zápočet. Podmínkou získání zápočtu je (kromě aktivní účasti na semináři) vypracování referátu či seminární práce. Požadovaný rozsah práce je 6-10 ns.     

 

Primární texty

 

S. Kierkegaard, Svůdcův deník, přel. R. Kejzlar, Praha 1994.

S. Kierkegaard, Bázeň a chvění. Nemoc k smrti, přel. M. Mikulová-Thulstrupová, Praha 1993.

S. Kierkegaard, Současnost, přel. M. Žilina, Praha 1969.    

S. Kierkegaard, Buď – alebo, přel. M. Žilina, Bratislava 2007.

S. Kierkegaard, Opakování, přel. Z. Zacpal, Praha 2006.

K. Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen, München 1997.

K. Jaspers, Philosophie I-III, München 1994.

K. Jaspers, Vernunft und Existenz, München 1960.

K. Jaspers, Úvod do filosofie, přel. A. Havlíček, Praha 1996.

M. Heidegger, Bytí a čas, přel. I. Chvatík, P. Kouba, M. Petříček, J. Němec, Praha 1996.

M. Heidegger, Co je metafyzika?, přel. I. Chvatík, Praha 2006. 

M. Heidegger, O humanismu, přel. P. Kurka, Praha 2000.

J.-P. Sartre, Bytí a nicota, přel. O. Kuba, Praha 2006.

J.-P. Sartre, Existencialismus je humanismus, přel. P. Horák, Praha 2004.

G. Marcel, K filosofii naděje, přel. V. Dvořáková, M. Žilina, Praha 1970.

G. Marcel, Přítomnost a nesmrtelnost, přel. P. Bendlová, Praha 1998.

G. Marcel, Hodnota a nesmrtelnost. Člověk jako problém. Nebezpečná situace etických hodnot, in: P. Bendlová, Hodnoty v existenciální filosofii G. Marcela, Praha 2003.

 

Sekundární literatura

 

H. Arendt, Was ist Existenz-Philosophie?, in: táž, Sechs Essays, Heidelberg 1948, str. 48-80.

M. Dufrenne, P. Ricoeur, Karl Jaspers et la philosophie de l’existence, Paris 2000.

Ch. Guignon (vyd.), Existentialists. Critical Essays on Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, and Sartre, Lanham 2004.

A. Hannay, G. D. Marino (vyd.), The Cambridge Companion to Kierkegaard, Cambridge 1999.

Fr.-W. von Hermann, Subjekt und Dasein. Interpretationen zu „Sein und Zeit“, Frankfurt a. M. 1985.

W. Janke, Filosofie existence, přel. J. Loužil, Praha 1995.

T. Rentsch (vyd.), Martin Heidegger: Sein und Zeit, Berlin 2001.

J. Ringleben, Die Krankheit zum Tode von Sören Kierkegaard. Erklärung und Kommentar, Göttingen 1995.

K. Salamun, Karl Jaspers, München 1985.

J. Speck (vyd.), Grundprobleme der grossen Philosophen. Philosophie der Gegenwart 5, Göttingen 1992.

M. Theunissen, W. Greve (vyd.), Materialien zur Philosophie Sören Kierkegaard, Frankfurt a. M. 1979.

M. Theunissen, Der Begriff Verzweiflung. Korrekturen an Kierkegaard, Frankfurt a. M. 1993.

M. Theunissen, Der Begriff Ernst bei Sören Kierkegaard, Freiburg/München 1978.

M. Theunissen, Das Selbst auf dem Grund der Verzweiflung. Kierkegaards negativistische Methode, Frankfurt a. M. 1991.

N. Thulstrup, M. Mikulová Thulstrup (vyd.), Concepts and Alternatives in Kierkegaard, Kopenhagen 1980.

.