Etika a Politická filosofie (seminář II) - Etické problémy

Štěpán Špinka, Jakub Jirsa

Čt 10:50-12:25

 

Jednotlivé semináře jsou věnovány výkladu a diskusi konkrétních etických a eticko-politických problémů. Atestaci je možné získat převzetím patronátu nad jedním tématem. Kurs je jedním ze dvou způsobů jak splnit předmět Etika a politická filosofie I.

Kurz si lze zapsat jako volitelný (Vk) nebo jako seminář ke skeletu Etika a politická filosofie I.

Atestace: ke splnění atestace je třeba aktivní účast na semináři a patronát nad jedním až dvěma tématy (dle počtu účastníků) během semestru.

 

Patroni jednotlivých seminářů:

1. V předstihu prostudují vyvěšenou literaturu ke svému tématu a vyberou z ní podle svého uvážení 2-3 základní, svým zaměřením pokud možno odlišné či polemické texty. Tyto texty prostudují všichni účastníci.

2. Týden před konáním svého patronátu odešlou na adresu jakub.jirsa@ff.cuni.cz podklad pro svůj patronát. Tento podklad bude obsahovat seznam vybraných textů a soupis 4-6 otázek či tezí, z nichž bychom měli při diskusi vycházet. Tento soupis by měl být doplněn krátkým komentářem, případně stručným představením možných odpovědí na tyto otázky a argumentů, na nichž by bylo možné tyto odpovědi založit.

3. Na začátku jejich semináře velmi stručně (maximálně v pěti minutách) představí diskutované téma a podílejí se spolu s vedoucími semináře na moderování diskuse.

----

Vzhledem k pomalosti a dalším limitům Moodlu byla pro účely semináře zřízena speciální stránka na serveru Dropbox (www.getdropbox.com), na níž budou postupně zveřejněny materiály k jednotlivým tématům. Pozvání na tuto stránku obdrží všichni účastníci zaregistrovaní v SIS, kteří Jakubovi Jirsovi dodají své e-maily (písemně na semináři, případně na jakub.jirsa@ff.cuni.cz). K přístupu na tuto stránku je zapotřebí vytvořit si (po pozvání) svůj účet na tomto serveru (kromě jména a e-mailu nejsou požadovány žádné další Vaše údaje), není však nutné instalovat si stejnojmenný zálohovací program. Přihlášení účastníci mohou na tuto stránku také vyvěšovat své diskusní příspěvky.

 

Seznam témat:

24.2. Odpuštění

3.3. Válka

10.3. Odpor a právo na občanskou neposlušnost

17.3. Lidská práva

24.3. Uprchlíci

31.3. Příslušnost k národu a patriotismus

7.4. Tolerance

14.4. Vyrovnání se s minulostí

21.4. Svoboda projevu

28.4. Soukromý majetek a svobodný trh

5.5. Chudoba, bohatství a „distributivní“ spravedlnost

12.5. Rovnost a pozitivní diskriminace

19.5. Lidská svoboda a environmentální odpovědnost